Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

 • Prawo Karne Sprawy Karne

Wypadki Drogowe - Konsekwencje, Sprawa w Sądzie, Odszkodowanie

Udział w wypadku to dla wielu osób, oprócz stresu i traumy, pierwszy w życiu kontakt z prawem. Konsekwencją wypadku najszczęściej jest sprawa karna, sprawa wykroczeniowa i sprawa o odszkodowanie. Poznaj swoje prawa.

Co to jest wypadek drogowy?

Wypadek drogowy to zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, do którego dochodzi na drodze publicznej lub poza nią i w skutek którego dochodzi do uszczerbku w mieniu (zniszczenie pojazdów) lub/i na zdrowiu lub życiu osób biorących udział w tym zdarzeniu. 
Nie każdy wypadek drogowy - w potocznym rozumieniu - jest związany z poniesieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Wypadek drogowy w kodeksie karnym został opisany w Art. 177 KK

Jakie są konsekwencje wypadku drogowego?

Większość sprawców i ofiar wypadków drogowych po raz pierwszy w życiu ma kontakt z postępowaniem karnym lub cywilnym przed sądem. Mając tego świadomość, wszystkim klientom naszej kancelarii, staramy się pomóc zrozumieć jak działa proces w sprawie wypadku drogowego. Niniejszy tekst został przygotowany i jest na bieżąco aktualizowany przez adwokatów, którzy na codzień zajmującymi się sprawami wypadkowymi w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Nowym Sączu i Tarnowie.

Eksperci prawa karnego w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Eksperci Prawa Karnego Kancelarii ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Konsekwencje wypadku drogowego:

 • Co oznacza spowodowanie wypadku drogowego?
 • Co oznacza nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego?
 • Różnica między kolizją, a wypadkiem drogowym.
 • Jakie są kary za spowodowanie wypadku drogowego?

Spowodowanie wypadku drogowego

Stłuczki i Wykroczenia

Większość zdarzeń drogowych to niegroźne stłuczki i wykroczenia, które są ścigane i karane przez policję - tzw. "drogówkę" w drodze nakładania mandatów karnych, punktów karnych oraz kierowania wnisoków o ukaranie do sądów (w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia). Te zdarzenia drogowe nie są przestępstwami. Sprawca za spowodowanie wypadku dostaje mandat i na tym sprawa się kończy. 

Spowodowanie Wypadku Drogowego Kodeks Karny

Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku drogowym, bez względu na to czy jesteś sprawcą, czy uczestnikiem ogromne znaczenie dla dalszej obrony Twoich interesów ma to jak zachowasz się bezpośrednio po zdarzeniu. W szczególności powinieneś:

 • Wezwać policję i jeśli są ofiary karetkę.
 • Zachowywać się spokojnie. 
 • Zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia - mogą okazać się pomocne przy ustalaniu przyczyny wypadku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wypadków mających miejsce na oblodzonej, uszkodzonej lub nie odśnieżonej nawierzchni, w miejscu ograniczonej widoczności itp. Pamiętaj, że wygląd miejsca zdarzenia może się zmienić, a później trudno będzie Ci udowodnić, że np. jezdnia była oblodzona.
 • Zbierz dane osobowe świadków (imię nazwisko, adres, nr telefonu) - wszystkich osób mogących potwierdzić przebieg wypadku.
 • Znajdź wszelkie ślady - powstałe wskutek zdarzenia - stłuczone szkło, ślady hamowania. Zrób zdjęcia i nie pozwól nikomu ruszać ich do czasu przyjazdu policji. Nie pozwól też przestawiać samochodów.
 • Nie podpisuj żadnych dokumentów w szczególności oświadczenia o wzięciu na siebie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku.

Spowodowanie wypadku drogowego w kodeksie karnym zostało zdefiniowane bardzo precyzyjnie. 

Przestępstwem będzie każde zdarzenie drogowe (Art. 177 KK) polegające na:

 • umyślnym bądź nieumyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • czego nieumyślnym skutkiem jest spowodowanie wypadku drogowego
 • w którym inna osoba doznała naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia przez czas trwający dłużej niż 7 dni.

Oznacza to, że żeby mówić o popełnieniu przestępstwa z Art. 177 KK konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

 • Kierujący musi naruszyć zasady bezpieczeństwa w ruchu
 • Inna osoba musi w skutek wypadku doznać urazu.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu

Oznacza złamanie przez uczestnika ruchu reguł wyrażonych w postaci znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz konkretnych przepisów prawnych (najczęściej prawa o ruchu drogowym), jak również reguł wynikających ze zdrowego rozsądku oraz ogólnego nakazu ostrożności i rozwagi. Jeżeli zatem przekroczyłeś dozwoloną prędkość, wyprzedzałeś na czerwonym świetle, złamałeś zakaz wyprzedzania, bądź nie ustąpiłeś pierwszeństwa przejazdu i w wyniku tego doszło do wypadku Twoje zachowanie wypełnia pierwszą przesłankę z Art. 177 KK.

Uszczerbek na zdrowiu innej osoby

Jest drugą konieczną przesłanką uznania danego zdarzenia za wypadek drogowy. Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jest tzw. przestępstwem skutkowym - dla jego zaistnienia konieczne jest aby konsekwencją zdarzenia drogowego było doznanie przez inną osobę naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia przez czas trwający dłużej niż 7 dni. Nie jest przestępstwem wypadku drogowego spowodowanie zdarzenia, w którym inna osoba doznała jedynie lekkich obrażeń ciała (zwolnienie lekarskie związane z wypadkiem trwało poniżej 7 dni), bądź zniszczeniu uległo jedynie mienie (np. samochód).

Dodać należy, że jeżeli pokrzywdzonym w wypadku jest wyłącznie osoba najbliższa sprawcy, ściganie przestępstwa, następuje jedynie na jej wniosek (nie dotyczy to jednak wypadku, w którym osoba taka poniosła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu).

Spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu

Inaczej będzie oceniany wypadek jeżeli kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu.

Wypadki Drogowe Kolizje

Konsekwencje Spowodowania Wypadku Drogowego

Konsekwencje wypadku drogowego dla sprawcy mogą być następujące:

 • kara przewidziana w Art. 177 KK
 • zakaz prowadzenia pojazdów
 • odszkodowanie (więcej na ten temat znajdziesz na dole strony)

Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności (Art. 177 KK § 1 kk). Jednak jeżeli następstwem wypadku jest śmierć człowieka lub ciężkie obrażenia ciała, wtedy sprawcy grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności (Art. 177 KK § 2 k.k.).

Warto zaznaczyć, iż jeżeli sprawca wypadku drogowego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego sąd może wymierzyć karę nawet do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Oznacza to, że nietrzeźwemu sprawcy wypadku, w którym inna osoba poniosłą śmierć lud doznała ciężkich obrażeń ciała grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności (Art. 178 KK).

Praktyka sądów jest taka, że w sprawach wypadków drogowych najczęściej zapadają wyroki z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Tzw. kary bezwzględne pozbawienia wolności są związane z wypadkami ze skutkiem śmiertelnym, gdy sprawca był w stanie nietrzeźwym bądź uciekł z miejsca wypadku. Niemniej zdarza się, że sprawca nie był pod wpływem alkoholu, ale skutki wypadku są tak poważne, że sądy decydują się zastosować karę bezwzględną.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Należy pamietać, że w przypadku skazania za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do lat piętnastu (art. 42 KK). W przypadku gdy sprawca był nietrzeźwy sąd orzeka taki zakaz obligatoryjnie na czas nie krótszy niż 3 lata, natomiast gdy następstwem wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego sprawcę jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby zakaz taki może być nawet dożywotni.

Uwaga:

W przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów nie ma możliwości jego wcześniejszego uchylenia po upływie pewnego czasu.

Po upływie 10 lat można się jednak starać o orzeczenie przez sąd dalszego wykonywania tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Wypadki Drogowe Kolizje

Sprawy Wypadkowe - Sprawa w Sądzie

Fakty w sprawach wypadków drogowych. 

Ustalenie stanu faktycznego, a co za tym idzie wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia będzie możliwe po wzięciu przez sąd pod uwagę:

 1. Opinii biegłego - W praktyce najważniejszym elementem, od którego będzie zależała decyzja sądu w sprawie wypadku, jest opinia biegłego ds. wypadków drogowych. Biegły na podstawie akt sprawy, szkiców miejsca wypadku, oględzin miejsca zdarzenia i uczestniczących w nim pojazdów wydaje opinię, która ma pozwolić sądowi ustalić faktyczny przebieg zdarzenia.
 2. Dowodów materialnych – policja/prokurator zabezpieczają i gromadzą dowody w sprawie każdego wypadku. Od jakości ich pracy zależy kierunek późniejszego rozstrzygnięcia sądu. Jakość dowódów w sprawach wypadkowych jest często niestety słaba.
 3. Zeznań świadków – jeżeli byli świadkowie zadarzenia drogowego to z pewnością powinni zostać przesłuchani. Ocena takich zeznań powinna być jednak bardzo ostrożna. Z uwagi na powszechny dostęp do samochodów, motocykli i rowerów prawie każdy świadek czuje się ekspertem w dziedzinie ruchu drogowego.
 4. Nagrania z Monitoringu/Wideorejestratora – nagranie z miejsca zdarzenia lub samego zdarzenia prawie zawsze jest dowodem, który pomaga ustalić przebieg wypadku. Nie jest to jednak regułą. Żeby zobrazować jak ważne może okazać się nagranie z wideorejestratora zamieszczamy nagranie ze zdarzenia drogowego, które znalazło swój finał w sądzie. 

   
  Nagranie to stało się podstawowym dowodem w sprawie, na którym opierał się sąd i biegli. Kierowca białego samochodu został uniewinniony po ponad 2-letnim procesie. Bez tego nagrania sprawa dla kierowcy Peugeota była praktycznie przegrana wypadek spowodowali bowiem jadący na sygnale cywilnym samochodem funkcjonariusze policji, którzy twierdzili, że winę za zdarzenie ponosi drugi kierowca. 

Wypadek Drogowy Postępowanie Sądowe

Prowadzenie sprawy w sądzie po wypadku to zadanie trudne i skomplikowane. Potrzebna jest nie tylko wiedza adwokacka i znajomość przepisów, ale również umiejętność weryfikowania i kontrolowania pracy biegłych ds. wypadków drogowych. W naszej kancelarii prowadząc sprawy karne dot. kolizji i wypadków zawsze staramy się po stępować wg. poniższych zasad:

 1. Obrona zespołowa - niezależnie czy zwrócisz się do nas o pomoc jako pokrzywdzony czy sprawca wypadku już na pierwszym spotkaniu adwokat z naszej kancelarii udzieli Ci wsparcia. Sprawa po spotkaniu zawsze jest konsultowana z innym adwokatem, więc w naszej praktyce zawsze korzystasz z wiedzy dwóch ekspertów prawa karnego. W przypadkach szczególnie skomplikowanych w pierwszym spotkaniu może również uczestniczyć biegły (zapytaj o taką możliwość w trakcie rozmowy). 
 2. Inicjatywa - twoja inicjatywa dowodowa jest bardzo ważna. Dowody przeprowadzane są na wniosek oskarżyciela i oskarżonego lub jego obrońcy. Zespół prawników (również wspierany przez biegłego) opracuje i przygotuje Twoją linię obrony.
 3. Prywatna opinia biegłegokancelaria na stałe współpracuje z biegłymi ds. wypadków drogowych, którzy już na etapie postępowania przygotowawczego badają i oceniają sprawy naszych klientów. Wiedza i wsparcie ze strony niezależnego biegłego są często konieczne do skutecznej oceny i podważenia opinii przygotowanej na zlecenie policji czy prokuratury. Podczas spotkania z adwokatem doradzimy czy taka opinia w Twojej sprawie będzie konieczna i poinformujemy Cię jakie wiążą się z tym dodatkowe koszty. 
 4. Reprezentacja na każdym etapie - zlecając naszej kancelarii prowadzenie sprawy masz pewność, że w każdej czynności przed policją, prokuratorem (przesłuchanie, oględziny itd.) i sądem (rozprawa, posiedzenie) będzie uczestniczyć osoba, która zna sprawę od początku.

Koszty - określenie budżetu

Koszty reprezentacji w sprawach wypadków drogowych uzależnione są od ilości wykonanych w sprawie czynności. Rozpoczynając współpracę wspólnie z klientem określamy budżet, który zawiera szczegółowe zestawienie przewidywanych czynności wraz z ceną. Już na wstępie przyjmujemy maksymalną kwotę, która pokryje w całości obronę aż do zakończenia postępowania w sądzie II instancji.

Porada prawna, pierwsza konsultacja

Wstępna konsultacja z adwokatami (porada prawna) to koszt 615 zł brutto, w przypadku udziału biegłego do kosztów porady należy dodać koszt prywatnej opinii biegłego - 1500 - 4000 zł zł brutto - w zależności od skomplikowania sprawy. 

Więcej o wynagrodzeniu >

Adwokat Wypadki Drogowe Kontakt

Warto wiedzieć

Wypadek drogowy z definicji jest zdarzeniem powodowanym nieumyślnie i może przytrafić się każdemu. Konsekwencje skazania za przestępstwo spowodowania wypadku mogą być jednak bardzo dotkliwe. Czasem za spowodowenie wypadku ze skutkiem śmiertelnym może grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Na szczęście w większości wypadki nie są tak drastyczne w skutkach, a co za tym idzie - ich sprawcy nie są skazywani na tak wysokie kary. Należy jednak pamiętać, że każdy wyrok skazujący - nawet na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania - zawsze zostaje ujawniony w Krajowym Rejestrze Karnym. Skazanie i karalność mogą wiązać się z utratą pracy lub innymi dotkliwymi konsekwencjami w życiu. W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów skutki skazania za spowodowanie wypadku drogowego będą odczuwalne natychmiast.

Postępowanie karne przed sądem w sprawach wypadków

W praktyce najważniejszym elementem, od którego będzie zależała decyzja sądu w sprawie wypadku, jest opinia biegłego ds. wypadków drogowych i ew. nagranie z wideorejestratora lub monitoringu. Biegly na podstawie akt sprawy, szkiców miejsca wypadku, oględzin miejsca zdarzenia i uczestniczących w nim pojazdów wydaje opinię, która ma pozwolić sądowi ustalić faktyczny przebieg zdarzenia. Opinie biegłych często są sporządzone niestarannie, nie zawierają wielu informacji, a nadto bardzo często zawierają w swojej treści ocenę danego zdarzenia i przesądzają o winie. Ocena sprawy zawsze należy do sądu, a biegły pełni rolę pomocniczą i nie wolno mu wydawać ostatecznych sądów co do winy poszczególnych osób. W przypadku wątpliwości zawsze należy weryfikować opinie biegłego żądając jego przesłuchania przed sądem. Często biegli dokonują wyliczeń i symulacji z pomocą programów komputerowych co utrudnia kontrolę opinii. Można zawsze żądać żeby biegły przedstawił i dokonał wszelkich wyliczeń tradycyjnymi metodami, tak aby możliwa była kontrola wydanej przez niego opinii.

Nasza rada:

Staraj się kontrolować pracę biegłych i sporządzane przez nich opinie w sprawie.

Odszkodowanie za Wypadek

Sądy bardzo często przyznają ofiarom wypadków drogowych odszkodowania nie ustalając związku przyczynowego między zdarzeniem i szkodą. Odszkodowania są też często nieadekwatne do rozmiarów szkody. Pokrzywdzeni bardzo często uzależniają zgodę na warunkowe umorzenie postępowania od zapłaty przez oskarżonego kierowcę wygórowanego odszkodowania (często targi odbywają się pod salą sądową tuż przed rozprawą) - oderwanego od stopnia uszczerbku na zdrowiu i rażąco zawyżonego. Sądy w Warszawie stosują często nieprawidłową praktykę uzależniając warunkowe umorzenie postępowania od zgody pokrzywdzonego. Żaden przepis natomiast nie uzależnia warunkowego umorzenia od zgody pokrzywdzonego czy wypłaty na jego rzecz odszkodowania.

Nasza rada:  

Staraj się naprawić wyrządzoną szkodę. nie daj się jednak szantażować i nie ulegaj nieuzasadnionym żądaniom pokrzywdzonych.

Nasza rada:

Z korzyścią dla obrony Twoich słusznych interesów będzie korzystanie z pomocy adwokata na etapie negocjacji z pokrzywdzonym czy sprawcą wypadku.

Natężenie ruchu drogowego oraz ilość jego uczestników powodują, że często nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie kto zawinił. Istniejąca w prawie cywilnym możliwość miarkowania odszkodowania z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego nie ma swojego odzwierciedlenia w prawie karnym. Warto jednak zawsze wskazywać na nieprawidłowe zachowanie innych uczestników ruchu w trakcie wypadku.

Aktualizacja 15.02.2017 r. MŻ


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

Prawa i obowiązki świadka

Świadkiem w postępowaniu karnym może być każda osoba, która może posiadać informacje przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy i została wezwana do postępowania w celu złożenia zeznań.

Czytaj dalej »

Tajemnica adwokacka

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do adwokata, wymagają zachowania tajemnicy adwokackiej. Jej źródła oraz zakres precyzują przepisy prawa.

Czytaj dalej »

Warunkowe Umorzenie Postępowania Karnego

Odpowiedzialność karna bez tajemnic. Warunkowe umorzenie - co to jest? dla kogo? na czym polega? czy w mojej sprawie może dojść do warunkowego umorzenia? Warunkowe umorzenie to środek probacyjny, czyli szczególny środek odpowiedzialności karnej.

Czytaj dalej »

Sądowy savoir-vivre

11 zasad sądowej etykiety, które pozwolą Państwu zaprezentować się w przed sądem w jak najlepszym świetle, a także wybrnąć z klasą z ewentualnego „faux pas”.

Czytaj dalej »

Prawo jazdy mimo 24 punktów karnych?

Dobre wieści pojawiają się w kolejnych orzeczeniach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach kierujących, którzy po zebraniu ponad 24 punktów karnych odbyli szkolenie zmniejszające tę ilość.

Czytaj dalej »

Areszt / zatrzymanie

Tymczasowe aresztowanie (potocznie nazywane aresztem, sankcją) to (i) izolacyjny środek zapobiegawczy (ii) stosowany wobec podejrzanych i oskarżonych (iii) wyłącznie przez sądy (iv) na oznaczony z góry czas (v), którego celem jest zapewnienie praw

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.