Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Prawo Karne Sprawy Karne

Wyłudzenie Kredytu

OSZUSTWA KREDYTOWE

Art. 297.
§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Oszustwo kredytowe - karane zachowanie
W świadomości powszechnej przestępstwo określone w tym przepisie kojarzy się z szeroko rozumianym oszustwem bankowym czy kredytowym. W istocie chodzi bowiem o posłużenie się:
dokumentem podrobionym, a więc potocznie mówiąc sfałszowanym
przerobionym, a więc autentycznym, którego jednak treść została zmieniona na niezgodną z prawdą
zawierającym nieprawdziwe informacje, a więc autentycznym, który jednak zawiera niezgodną z rzeczywistością treść
dokumentem nierzetelnym, a więc np. takim, który zawiera niepełną treść, ze względu na którą może sugerować nieprawdę lub wprowadzającym w błąd
lub o złożenie pisemnego oświadczenia, jeśli nieprawdziwe czy nierzetelne informacje tam przedstawione miały znaczenie dla uzyskania kredytu, czy jakichś środków finansowych z instytucji publicznych, czyli np. dotacji, subwencji, lub też miały wpływ na wygraną przetargu na zamówienie publiczne.
Ważne:
Osoba popełnia przestępstwo także, jeśli swoim zachowaniem chce umożliwić innej osobie uzyskanie kredytu czy dotacji, np. pracodawca przedstawia zawyżone zaświadczenie o zarobkach pracownika, by zwiększyć jego szanse uzyskania kredytu w banku.
Ważne:
Uzyskanie kredytu bez wymaganego dokumentu,a co za tym idzie swoiste zatajenie prawdy nie stanowi przestępstwa, gdyż to do zadań instytucji finansowych należy dokładne badanie każdej sprawy bez przyjmowania jakichkolwiek założeń dotyczących danego przypadku.
Ważne:
Przestępstwo zostanie również popełnione jeśli pomimo przedłożenia nieprawdziwych dokumentów nie uda się uzyskać kredytu, czy dostać subwencji/dotacji. Karane jest już samo zachowanie, wystarczy by było ukierunkowane na określony cel, tj. by sprawca przedkładał te dokumenty czy oświadczenia w celu uzyskania kredytu.

Karane zaniechania
Przestępstwem jest również niedopełnienie obowiązków ciążących na danej osobie, a polegające na niezawiadomieniu właściwego podmiotu o okoliczności, która ma wpływ na udzielenie wsparcia finansowego lub jego wysokość, a która budzi wątpliwości, np. jeśli osoba, do której kompetencji należy wstępna kontrola wniosków kredytowych poweźmie wątpliwość co do prawdziwości dokumentu, który potwierdza pozostawanie w stosunku pracy przez osobę ubiegającą się o kredyt,a jest to kluczowe dla jego przyznania, musi już na wstępie zawiadomić właściwy organ o swoich podejrzeniach, zawiadomienie będzie konieczne również w przypadku gdy treść dokumentu stwierdzającego wysokość dochodów danej osoby wydaje się wątpliwa.

Niepodleganie karze
System prawny przewiduje, że osoby, które uzyskały wsparcie finansowe w zakazany przez prawo sposób, mogą uniknąć kary, jeśli same zrezygnowały z dotacji czy z zamówienia publicznego, czy tez zaspokoiły roszczenia pokrzywdzonego, np. zwróciły kredyt z odsetkami.
Natomiast osoby, które popełniły przestępstwo poprzez niewywiązanie się ze sowich obowiązków mogą naprawić swój błąd i uniknąć odpowiedzialności karnej jeśli zapobiegną wykorzystaniu wsparcia finansowego przez osobę, która je wyłudziła. Mogą to uczynić poprzez uniemożliwienie uzyskania tych środków przez osobę, która uzyskała je w zabroniony sposób, np. zablokowanie środków, cofnięcie przyznania kredytu. Mogą one również doprowadzić do odstąpienia od uzyskanego wsparcia finansowego przez takie osoby, np. niepodjęcia uzyskanego kredytu.


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

Tajemnica adwokacka

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do adwokata, wymagają zachowania tajemnicy adwokackiej. Jej źródła oraz zakres precyzują przepisy prawa.

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.