Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Prawo Karne Sprawy Karne

Rozbój

Rozbój

Jest szczególnym rodzajem przestępstwa kradzieży, uregulowanym w art. 280 KK, któremu towarzyszy przemoc, groźba jej natychmiastowego użycia lub doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Istotne z punktu widzenia właściwej kwalifikacji prawnej czynu, jest istnienie związku zachodzącego pomiędzy celem działania sprawcy, w postaci zaboru rzeczy, a użyciem przemocy. Kiedy takiego związku brak, czyny te powinny być traktowane oddzielnie.

Jeżeli rozbojowi towarzyszy dodatkowo posługiwanie się przez sprawcę:

  • bronią palną 
  • nożem 
  • innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem
  • środkiem obezwładniającym

Albo gdy sprawca działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się wyżej wymienionymi środkami mamy do czynienia z typem kwalifikowanym przestępstwa rozboju, zagrożonym surowszą sankcją karną.

Realizacja przez sprawcę jednej z powyżej wymienionych czynności wykonawczych musi poprzedzać lub nastąpić co najmniej w chwili dokonania zaboru rzeczy. (Wyrok SN z 13.5.2008 r., IV KK 489/07)

Nasza rada:

Pokrzywdzeni lub podejrzani/oskarżeni o dokonanie rozboju w każdym przypadku powinni korzystać z pomocy adwokata.

Eksperci prawa karnego w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Eksperci Prawa Karnego Kancelarii ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Przemoc/groźba użycia przemocy

Aby mówić o rozboju, obok kradzieży, musi mieć miejsce jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • przemoc lub groźba użycia przemocy
  • doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności

Jeżeli chodzi o przemoc powinna być ona ukierunkowana na osobę (nie chodzi tu tylko o ofiarę rozboju). 

""Przemoc wobec osoby" będąca znamieniem art. 280 § 1 KK wcale nie musi być skierowana wobec właściciela lub posiadacza mienia ruchomego, którego zabór jest celem działania sprawcy. Może ona zostać skierowana również wobec innej osoby, ale w tym właśnie celu. Najprostszym przykładem takiego działania jest przemoc wobec dziecka w celu zmuszenia matki do wydania np. pieniędzy." (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2005 r. II AKa 244/04)

Nie będzie jednak w rozumieniu art. 280 KK, przemocą, np. wywieranie wpływu na ofiarę poprzez niszczenie należących do niej rzeczy. Rozgraniczenie przemocy wobec osoby i przemocy wobec rzeczy, jest szczególnie trudne, kiedy dochodzi do wyrwania rzeczy trzymanej przez pokrzywdzonego, np. torebki. Sądy przyjmują w takich wypadkach kryterium dolegliwości fizycznej jaką odczuła ofiara. 

W związku z tym, jeżeli sprawca biorąc ofiarę "z zaskoczenia", wykorzystując jej brak uwagi czy koncentracji w danej chwili, wyrywa torebkę w sposób nagły i gwałtowny, nie powodując fizycznego bólu u pokrzywdzonego, nie mamy do czynienia z rozbojem, a ze zwykłą kradzieżą z art. 278 KK. Natomiast jeżeli w tożsamej sytuacji dochodzi np. do wykręcenia ręki, na skutek czego, pod wpływem bólu, pokrzywdzony puszcza z ręki torbę, czyn zostanie zakwalifikowany jako rozbój z art. 280 KK

"Co prawda, jak to już wyżej stwierdzono, oskarżony nie dotknął bezpośrednio ciała pokrzywdzonej, jednak jego zachowanie, a więc ciągnięcie ze znaczną siłą za pasek torebki, co spowodowało okręcenie tego paska na lewej ręce pokrzywdzonej i wykręcenie tej ręki oraz ból, a co dopiero doprowadziło do wypuszczenia paska z ręki przez pokrzywdzoną i kradzież torebki, niewątpliwie należy uznać za "użycie przemocy wobec osoby" w rozumieniu art. 280 § 1 KK." (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2003 r. II AKa 513/02)

Groźba natychmiastowego użycia przemocy zachodzi z kolei w sytuacji, gdy pokrzywdzony, w wyniku działania, bądź samej tylko postawy napastnika obawia się lub ma podstawy do obaw o własne życie lub zdrowie. W orzecznictwie Sądów przyjmuje się szeroką interpretację tego zagadnienia. Z jednej strony groźbę użycia przemocy stanowić będzie wymachiwanie przez sprawcę rozboju nożem w kierunku ofiary, z drugiej także, samo otoczenie pokrzywdzonego przez sprawców.

Kradzież Rozbójnicza

Często mylona z rozbojem, a stanowiąca w istocie odrębny rodzaj przestępstwa - kradzież rozbójnicza stypizowana w Art. 281 KK.

Kradzież rozbójnicza odnosi się do okresu następującego bezpośrednio po dokonanej kradzieży. Ma ona miejsce w sytuacji, gdy sprawca działa w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej już rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, np. w celu udaremnienia pościgu. Kradzież rozbójnicza zachodzi, gdy mamy do czynienia z przemocą, groźbą natychmiastowego jej użycia albo doprowadzeniem człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Obrony w sprawach karnych. Rozbój.

Wymuszenie Rozbójnicze

Wymuszenie Rozbójnicze to przestępstwo stypizowane w Art. 282 KK. Ma ono miejsce w sytuacji, gdy sprawca, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, albo do zaprzestania działalności gospodarczej. 

Wymuszeniu Rozbójniczemu towarzyszy jeden ze wskazanych elementów:

  • przemoc
  • groźba zamachu na życie lub zdrowie
  • groźba gwałtownego zamachu na mienie

Rozbój - jaka Kara?

Przestępstwo Rozboju jest zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

W przypadku jednak, gdy sprawca korzysta z broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego albo w inny bezpośredni sposób zagraża życiu ofiary, musi liczyć się z zaostrzoną sankcją karną - pozbawieniem wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Kodeks Karny przewiduje także tzw. wypadek mniejszej wagi. Zgodnie z art. 283 KK, będziemy mieli wówczas do czynienia z łagodniejszą odpowiedzialnością, w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.