Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Kancelaria Adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI

PZP Zamówienia Publiczne

KANCELARIA PRAWNA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WARSZAWA

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Wykonawców i Zamawiających do współpracy w obszarze zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych. Kancelaria obsługuje Klientów w zakresiezamówień publicznychna terenie całego kraju. Polecamy: nasza kancelaria zamówienia publiczne Warszawa i cały kraj. Oferujemy fachową pomoc w ramach współpracy Kancelarii partnerskich z siedzibami w różnych miastach Polski.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE USTAWA
Zamówienia publiczne to szczegółowo uregulowana procedura wyłaniania wykonawcy dostaw, usług i robót budowlanych. Procedury zamówień publicznych uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRACA
Rynek zamówień publicznych stworzył zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną ofertę usług, dostaw i robót budowlanych. Zamawiane usługi w zakresie zamówień publicznych obejmują również usługi prawne, w zakresie których leży przygotowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania o zamówienie publiczne. Szczególnie dotyczy to skomplikowanych postępowań, które wymagają specjalistycznego przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału w postępowaniu i projektem umowy. Dotyczy to na przykład zamówień na roboty budowlane dotyczące budynków pasywnych.
Również niezbędne są usługi prawne świadczone potencjalnym wykonawcom. Te polegają na analizie ogłoszenia o zamówienia publiczne, dokumentacji przetargowej – w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości oraz ewentualne wnoszenie środków ochrony prawnej. Na etapie złożenia ofert usługi prawne obejmują między innymi analizę złożonych ofert, analizę dokumentacji z przebiegu postępowania, informowanie Klienta o stanie sprawy, doradztwo i podejmowanie czynności przewidzianych Prawem zamówień publicznych.
Nasza Kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy prawnej z zamówień publicznych Zamawiającym i Wykonawcom.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

PRZETARG OBSŁUGA PRAWNA
Rynek zamówień publicznych stworzył zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną ofertę usług prawnych w zakresie zamówień publicznych - przetargów. Powszechne stały się przetargi na usługi prawne, w tym także na zamówienia publiczne szkolenia. Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom.
Usługi prawne na rzecz Zamawiających, świadczone przez naszą Kancelarię w zakresie zamówień publicznych, obejmują usługi polegającemiędzy innymi naprzygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obsłudze prawnej postępowania o zamówienie publiczne. Szczególnie dotyczy to skomplikowanych postępowań, które wymagają specjalistycznego przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału w postępowaniu i projektem umowy. Dotyczy to na przykład zamówień na roboty budowlane dotyczące budynków pasywnych. Na etapie złożenia i oceny ofert obsługa prawna przetargu obejmuje między innymi analizę złożonych ofert pod względem formalnym, doradztwo i na zlecenie Zamawiającego podejmowanie czynności przewidzianych Prawem zamówień publicznych.

Usługi prawne na rzecz Wykonawców, świadczone przez naszą Kancelarię w zakresie zamówień publicznych, obejmują usługi prawne polegające między innymi na analizie ogłoszeń o zamówienia publiczne, analizie dokumentacji przetargowej (za wyjątkiem dokumentacji technicznej) – w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zadawanie pytań zamawiającemu i wyjaśnianie wątpliwości oraz ewentualne wnoszenie środków ochrony prawnej. Na etapie złożenia i oceny ofert usługi prawne dla Wykonawców obejmują między innymi analizę złożonych ofert, analizę dokumentacji z przebiegu postępowania, doradztwo i na zlecenie Klienta podejmowanie czynności przewidzianych Prawem zamówień publicznych.
Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy prawnej z zamówień publicznych potencjalnym Zamawiającym i potencjalnym Wykonawcom.
Z każdym Podmiotem, który zleci obsługę prawną warunki współpracy uzgadniamy indywidualnie.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Prawo zamówień publicznych reguluje środki ochrony w Dziale VI ustawy: „Środki ochrony prawnej”. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Do środków ochrony prawnej zalicza się odwołanie i skargę do sądu.
Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wzór: zgodnie z art. 180 ust.3 ustawy pzp Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PORADY DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
Polecamy Państwu publikację „Odpowiedzialność kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych”. Autorem książki jest radca prawny dr Radosław Antonów. W książce omówiona została odpowiedzialność osób występujących w zamówieniach publicznych w imieniu zamawiającego. Zawarte w książce informacje to swego rodzaju zamówienia publiczne ściąga dla osób na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wydatkujących środki publiczne za pośrednictwem procedur prawa zamówień publicznych.
Polecamy Państwu: Radosław Antonów, Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie zamówień publicznych, Wrocław 2011 (Kadra Kierownicza w Administracji).

ODWOŁANIE KIO PROCEDURA
Kwestie odwołania (środki ochrony prawnej - odwołanie i skarga do sądu) uregulowane zostały w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 tj. z dnia 2015.12.22) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2014.964 t.j. z dnia 2014.07.23).

ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WZÓR
Zgodnie z przepisami art. 180 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 tj. z dnia 2015.12.22) „Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.”
Oznacza to, że nie ma jednolitego wzoru odwołania. Ważne jednak, aby odwołanie czyniło zadość wskazanym w ustawie wymaganiom. Ponadto zgodnie z §4.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2014.964 t.j. z dnia 2014.07.23) odwołanie do KIO wzór powinno zawierać:
„1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zamawiającego, oraz numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o wynikach konkursu - w przypadku ich zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
6) przedstawienie zarzutów;
7) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
8) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
9) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli);
10) wykaz załączników.
2. Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.”

ODWOŁANIE KIO TERMIN
Terminy na wniesienie odwołania do KIO uregulowane zostały w art. 182 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 tj. z dnia 2015.12.22). Zgodnie z art. 182
„1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.”

ODWOŁANIE DO KIO OPŁATA
Od odwołania do KIO pobierany jest wpis. Wysokość i zasady wnoszenia wpisu określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. 2010.41.238 z dnia 2010.03.17).Wysokość wpisu uzależniona jest od przedmiotu i wartości zamówienia.


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

Prawa i obowiązki świadka

Świadkiem w postępowaniu karnym może być każda osoba, która może posiadać informacje przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy i została wezwana do postępowania w celu złożenia zeznań.

Czytaj dalej »

Sądowy savoir-vivre

11 zasad sądowej etykiety, które pozwolą Państwu zaprezentować się w przed sądem w jak najlepszym świetle, a także wybrnąć z klasą z ewentualnego „faux pas”.

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.