Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Prawo Karne Sprawy Karne

Przywłaszczenie, Przywłaszczenie mienia, pieniędzy

Przywłaszczenie będące przestępstwem przeciwko mieniu, często mylone jest z kradzieżą. Brak agresywnego, bezprawnego zaboru rzeczy - występujący przy przestępstwie kradzieży, powoduje, że poszkodowani, często nie mają świadomości tego, że padli ofiarą przestępstwa. Dowiedz się więcej o przywłaszczeniu m. in. o tym, jak odzyskać utracony przedmiot i pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności.


Przywłaszczenie

Przywłaszczenie stanowi czyn zabroniony, którego charakter jest zależny od wartości rzeczy ruchomej stanowiącej przedmiot, wokół którego koncentruje się działanie sprawcy. Jeżeli nie przekracza ona kwoty 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę (z chwili popełnienia czynu), to mamy do czynienia z wykroczeniem stypizowanym w Art. 119 KW § 1 kw.

Natomiast w sytuacji, gdy przywłaszczona, cudza rzecz ruchoma, była warta więcej niż 1/4 minimalnego wynagrodzenia, bądź jeżeli doszło do przywłaszczenia prawa majątkowego - sprawca czynu będzie odpowiadał za przestępstwo z Art. 284 KK.

Eksperci prawa karnego w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI:

Eksperci Prawa Karnego Kancelarii ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Przywłaszczenie jest przestępstwem powszechnym - może je popełnić każda osoba fizyczna.

Co do zasady jest ścigane z oskarżenia publicznego czyli z urzędu. Jeżeli jednak pokrzywdzonym jest osoba najbliższa w rozumieniu Kodeksu Karnego, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Uwaga:

Zgodnie z Art. 115 § 11 KK, osobą najbliższą w rozumieniu Kodeksu Karnego, jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tym samym stopniu lub linii, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Przywłaszczenie Rzeczy

Przywłaszczenie polega na nielegalnym, bezprawnym zabraniu czegoś cudzego na własność. Sprawca dokonuje rozporządzenia rzeczą ruchomą, tak jakby miał do tego prawo, np. dokonując jej sprzedaży czy powierzenia innej osobie.

Uwaga:

Przedmiotem przywłaszczenia może być jedynie rzecz ruchoma, nie można przywłaszczyć sobie nieruchomości!

Sprawca musi wejść w posiadanie rzeczy w sposób legalny.

Ważne:  

Sprawca musi wejść w posiadanie rzeczy w sposób legalny!

Przywłaszczenie telefonu komórkowego

Przywłaszczenie telefonu komórkowego będzie traktowane według przepisu Kodeksu Karnego, tak samo jak przywłaszczenie każdej inne rzeczy. Aby doszło do popełnienia przestępstwa, sprawca musi jednak legalnie wejść w jego posiadanie, a więc np. otrzymać go od właściciela z zastrzeżeniem zwrotu.

Rozporządzanie telefonem jak właściciel, w sytuacji gdy sprawca zabrał go nielegalnie innej osobie, będzie kwalifikowane jako kradzież.

Przywłaszczenie telefonu - jaka kara

Za przywłaszczenie telefonu komórkowego grozi taka sama sankcja karna, jak za przywłaszczenie jakiejkolwiek innej rzeczy, jeżeli wartość telefonu będzie stanowiła mniej niż ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę – będzie to kara w postaci aresztu – do 30 dni, kary ograniczenia wolności, bądź grzywny, jeżeli będzie to wartość wyższa - kara pozbawienia wolności do lat 3.

Przywłaszczenie samochodu

Do przywłaszczenia samochodu dochodzi w sytuacji, gdy sprawca czynu np. wypożycza pojazd czy korzysta z niego w ramach jazdy próbnej, a po umówionym czasie odmawia jego zwrotu uprawnionemu. Sprawca czynu, musi mieć jednak świadomość tego, że ciąży na nim obowiązek zwrotu samochodu, a także, kiedy do takiego zwrotu jest zobowiązany, po upływie jakiego czasu.

Sprawcy tego typu przestępstw najczęściej dokonują wypożyczenia samochodu, podając fałszywe dane osobowe, po czym, stają się nieuchwytni.

Z przywłaszczeniem samochodu możemy mieć także do czynienia w sytuacji, gdy pojazd stanowi współwłasność, np. obojga małżonków, a jeden z nich, bezpodstawnie uniemożliwia korzystanie z niego drugiemu małżonkowi.

Przywłaszczenie Rzeczy Znalezionej

Przywłaszczenie rzeczy znalezionej jest typem uprzywilejowanym przestępstwa przywłaszczenia.

Zgodnie z Art. 4 URZ Ustawy o rzeczach znalezionych, osoba, która znalazła rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru (np. właściciela) oraz jej miejsce pobytu (np. jest w stanie informacje te ustalić po danych zawartych w telefonie komórkowym), ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić ją o znalezieniu rzeczy i wezwać do jej odbioru.

Jeżeli osoba, która rzecz znalazła, nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, na podstawie Art. 5 URZ ust. 1 Ustawy o rzeczach znalezionych, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub miejsce znalezienia rzeczy.

Rzeczy natomiast znalezione w budynku oddanym do publicznego użytku, czy w środku transportu publicznego, np. w tramwaju, znalazca jest zobowiązany do oddania zarządcy budynku, albo środka transportu publicznego.

Uwaga:

Niezawiadomienie o znalezieniu rzeczy do odpowiedniego organu w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia, stanowi wykroczenie z Art. 125 KW.

Zatrzymanie rzeczy znalezionej i korzystanie oraz rozporządzanie nią jak właściciel, może skutkować zarzuceniem znalazcy popełnienia przestępstwa przywłaszczenia z Art. 284 KK. Zgodnie z prawem, można bowiem legalnie wejść w posiadanie rzeczy niczyjej - a więc takiej, którą właściciel porzucił z zamiarem wyzbycia się jej, a nie na przykład takiej którą tylko zgubił, bowiem rzecz zgubiona posiada w świetle prawa właściciela.

Krótkotrwałe używanie rzeczy znalezionej, powoduje, że zachowanie znalazcy można zakwalifikować jako wykroczenie z Art. 127 KW.

W związku z czym, sprawca, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, powinien wykazywać, że nie miał on zamiaru zachowania dla siebie znalezionej rzeczy, np. telefonu komórkowego, a już tym bardziej nim rozporządzać jak właściciel.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa Kontakt

Przywłaszczenie Pieniędzy

Przywłaszczenie pieniędzy kodeks karny. Zgodnie z Art. 115 § 9 KK, rzeczą ruchomą w rozumieniu przepisów prawa karnego jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce.

W związku z powyższym pieniądze również mogą stanowić przedmiot przestępstwa przywłaszczenia. Przestępstwem będzie nie tylko bezprawne zatrzymanie i rozporządzanie pieniędzmi w formie gotówkowej, ale także przywłaszczenie pieniędzy z konta. 

W kwestii przywłaszczenia pieniędzy z konta bankowego wypowiedział się Sąd Apelacyjny, w wyroku z dnia 19 września 2012 r., w sprawie o sygn. akt: II AKa 227/12:

"Osoba, której powierzono prawo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, dokonując bezprawnie polecenia wypłaty pieniędzy z tego rachunku, dopuszcza się przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy w rozumieniu art. 284 § 2 k.k."

Z przywłaszczeniem pieniędzy będziemy mieć do czynienia także w sytuacji, gdy sprawcą przestępstwa będzie jeden z małżonków, a jego przedmiotem pieniądze stanowiące współwłasność małżonków. Przywłaszczenie pieniędzy ze wspólnego konta jest możliwe wówczas, gdy jeden z małżonków postanowi, mając dostęp do wspólnego konta bankowego, przelać środki pieniężne celem powiększenia majątku własnego i uszczuplenia majątku należącego do obojga.

Małżonek może ponosić odpowiedzialność karną z art. 284 § 1 k.k. w takim przypadku, gdy dopuszcza się rozporządzania mieniem należącym do majątku wspólnego w taki sposób, że czyni to z zamiarem powiększenia swego majątku kosztem majątku drugiego małżonka, np. sprzedaje określoną rzecz ruchomą, postępuje w taki sposób, by ta rzecz nie mogła być w przyszłości przedmiotem podziału majątku wspólnego. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 stycznia 2014 r., II AKa 272/13)

Przywłaszczenie pieniędzy przez pracownika. W wypadku, gdy przestępstwo przywłaszczenia pieniędzy jest popełniane w zakładzie pracy - przez pracownika, pracodawca, obok środków, które przysługują mu na drodze postępowania karnego oraz postępowania cywilnego, może zwolnić pracownika - rozwiązując z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zgodnie z Art. 52 KPK.

Przywłaszczenie Mienia kk

Przywłaszczenie Mienia Powierzonego

Sytuację przywłaszczenia mienia, które zostało powierzone sprawcy, określa się mianem sprzeniewierzenia. Jest to typ kwalifikowany przestępstwa przywłaszczenia, względem którego, surowsza odpowiedzialność jest uzasadniana faktem, nie tylko nieuprawnionego rozporządzania rzeczą przez daną osobę, ale także naruszeniem zaufania, jakim obdarzył ją powierzający mienie.

Przywłaszczenie w typie kwalifikowanym - może dotyczyć jedynie rzeczy ruchomej, a nie prawa majątkowego!

Aby doszło do surowszej odpowiedzialności, osoba pokrzywdzona przestępstwem musi rzecz powierzyć sprawcy czynu. Powierzeniem będzie przekazanie rzeczy innej osobie niejako "pod opiekę" z zastrzeżeniem zwrotu i z zakazem rozporządzania nią, czyli np. dalszego przekazywania czy zbywania.

Ważne:  

Sprawca czynu musi mieć  świadomość, że nie może daną rzeczą posługiwać się jak właściciel, że są mu zakazane pewne czynności, a rzecz będzie musiał zwrócić.

Przywłaszczenie cudzej własności, np. przywłaszczenie samochodu - prawo karne nie wymaga tutaj żadnej szczególnej formy powierzenia, tzn. nie musi być zawarta w tym celu żadna pisemna umowa, wystarczy zwykłe, przekazanie komuś konkretnej rzeczy w zaufaniu do sprawcy czynu.

W sytuacji, gdy dana osoba odmawia zwrotu powierzonego mienia, skutecznym, a często i przydatnym  w ewentualnym późniejszym postępowaniu karnym, czy cywilnym, elementem, jest wezwanie do zwrotu mienia. I nie chodzi tu już o zwykłe słowne, telefoniczne wezwanie aby sprawca daną rzecz zwrócił, ale o sporządzone na piśmie przedsądowe wezwanie do zwrotu danej rzeczy. 

Adwokaci z Naszej Kancelarii pomagają w sporządzaniu tego typu oficjalnych wezwań. Ich skierowanie do sprawcy czynu, niejednokrotnie pozwala uniknąć postępowania sądowego i skutecznie wyegzekwować zwrot przywłaszczonych rzeczy.

Jeżeli tego rodzaju działania jednak nie pomogą, pozostaje dochodzić swoich praw na drodze sądowej. 

Przywłaszczenie mienia gdzie zgłosić? W sytuacji, gdy dana osoba bezpodstawnie odmawia zwrotu powierzonej jej rzeczy - pokrzywdzony może zgłosić na Policję, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia na jej szkodę.

Alternatywną drogą, która może jednak toczyć się równolegle z postępowaniem karnym, jest pozew o przywłaszczenie mienia, a konkretniej pozew, w którym pokrzywdzony na drodze cywilnej, zarząda od niesłusznie rozporządzającego jego rzeczą, jej zwrotu.

Adwokat Kontakt

Co grozi za Przywłaszczenie?

Art. 119 KW Przedawnienie i Kara

Karalność wykroczenia z Art. 119 KW, zgodnie z Art. 45 KW ustanie, gdy od czasu popełnienia czynu upłynie rokNatomiast, jeżeli w ww. okresie dojdzie do wszczęcia postępowania, karalność wykroczenia ustanie dopiero z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

Uwaga:

Wszczęcie postępowania następuje dopiero z momentem wydania przez prezesa sądu, zarządzenia w tym przedmiocie, na podstawie otrzymanego wniosku o ukaranie pochodzącego od odpowiedniego organu (np. Policji), bądź od pokrzywdzonego. W związku z powyższym prowadzenie tzw. czynności wyjaśniających przez Policję, nie przedłuży okresu przedawnienia czynu.

Karą za wykroczenie z Art. 119 KW może być areszt, ograniczenie wolności, bądź grzywna.

Art. 284 par. 1 i 284 par. 3 KK Przedawnienie i Kara

Przywłaszczenie mienia przedawnienie. Czyn z art. Art. 284 KK par. 1 kk - a więc przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego przedawni się po upływie 5 lat od popełnienia czynu zabronionego. Po takim samym okresie czasu dojdzie również do przedawnienia czynu z Art. 284 KK par. 3 kk, czyli tzw. wypadku  mniejszej wagi.

Oznacza to, że jeżeli upłynie okres 5 lat w odniesieniu do czynu z par. 1 i 3 KK - nie można już wszcząć postępowania karnego, a jeżeli wszczęte zostało - zachodzi konieczność jego umorzenia.

Karą za czyn z Art. 284 KK par. 1 kk może być kara pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku mniejszej wagi (Art. 284 KK par. 3 kk) będzie to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 284 par. 2 KK Przedawnienie i Kara

Przestępstwo z Art. 284 KK par. 2 kk to typ kwalifikowany przestępstwa przywłaszczenia, którego karalność ustanie dopiero po 10 latach od popełnienia czynu zabronionego.

Czyn z Art. 284 KK par. 2 kk jest zagrożony sankcją karną w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zgodnie z art. Art. 294 KK KK jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w postaci Art. 284 KK par. 1 bądź 2 kk w stosunku do mienia, którego wartość w chwili popełnienia tego czynu przekraczała 200 tys. zł, albo w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, okres przedawnienia będzie wynosił aż 15 lat.

Zaostrzenie odpowiedzialności z Art. 294 KK w odniesieniu do mienia znacznej wartości bądź dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury polega na przewidzeniu za ten czyn sankcji karnej w postaci kary pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 284 kk komentarz:

Z uwagi na fakt, że przywłaszczenie jest przestępstwem skutkowym, bieg okresów przedawnienia wskazanych powyżej rozpocznie się z momentem wystąpienia skutku w postaci utraty rzeczy przez jej posiadacza w wyniku rozporządzenia rzeczą przez popełniającego przestępstwo jak swoją własną. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Prawo Karne.

Zawiadomienie o Popełnieniu Przestępstwa Przywłaszczenia

Jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa przywłaszczenia, a żadne próby, przedsądowego, ugodowego załatwienia sprawy nie przynoszą reuzltatów, zgłoś ten fakt na Policję lub Prokuraturę.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wzór. Z uwagi na różnorodność stanów faktycznych i specyficznych dla każdej sytuacji okoliczności nie istnieje jeden wzór właściwy dla wszystkich spraw, niemniej jednak każde zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa powinno zawierać pewne kluczowe elementy:

  • miejscowość i datę sporządzenia pisma
  • dane adresata (Policji/Prokuratury)
  • własne dane osobowe i adres
  • nagłówek pisma ("zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa")
  • imię i nazwisko oraz adres (jeżeli są nam znane) sprawcy przestępstwa
  • opis stanu faktycznego - tego, co dokonał sprawca, jaka rzecz została przywłaszczona, jakie są okoliczności popełnienia czynu itd.
  • wszelkie dowody na poparcie swoich twierdzeń
  • podpis składającego zawiadomienie.

Nasza Kancelaria udziela pomocy, w zakresie sporządzania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, jak i w dalszym reprezentowaniu, zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej pokrzywdzonych oraz sprawców czynów zabronionych z Art. 284 KK.


ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.