Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Prawo Karne Sprawy Karne

Przestępstwa przeciwko wierzycielom

UDAREMNIENIE LUB USZCZUPLENIE ZASPOKOJENIA WIERZYCIELA

Art. 300.
§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego

Przestępstwa tego typu dopuszcza się osoba, która w obliczu poważnych kłopotów finansowych, w momencie, w którym zdała sobie sprawę z faktu, że nie będzie w stanie wywiązać się z ciążących na niej zobowiązaniach podejmuje działania, których efektem jest to, że osoba względem której jest zobowiązana (wierzyciel) nie ma w ogóle z czego zaspokoić swoich roszczeń lub działania sprawcy sprawiły, że będzie mógł to zrobić ale tylko częściowo. Dłużnik może uzyskać taki skutek poprzez:
usuwanie swojego majątku, np. wywóz do innej miejscowości cennych maszyn z fabryki, które mogłyby być zajęte przez komornika
ukrywanie- chodzi o ukrywanie składników majątkowych w dosłownym rozumieniu tego słowa, czyli ich chowaniu w miejscu niedostępnym dla wierzyciela czy komornika prowadzącego egzekucję, np. potajemne wynajęcie skrytki w banku, w której składa się na przechowanie drogocenną biżuterię
Uwaga:
Z ukrywaniem mamy również do czynienia, gdy dana osoba zataja fakt posiadania określonego majątku, jeśli została zobowiązana do jego ujawnienia, np. ukrywa fakt, że w drodze dziedziczenia nabyła atrakcyjną działkę budowlaną w dobrej lokalizacji, podczas gdy sąd prawomocnym postanowieniem nakazał ujawnienie posiadanego majątku
zbywanie, np. sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością dłużnika i przeznaczenie pieniędzy na wycieczkę zagraniczną
Uwaga:
Dłużnik również popełnia przestępstwo, jeśli sprzedaje rzecz należącą do niego, by spłacić inna osobę ,gdyż jego działanie przynosi jednocześnie szkodę innej osobie.
obdarowanie innej osoby, np. przepisanie na syna własności mieszkania
niszczenie, np. celowe potłuczenie jednej filiżanki,będącej elementem kolekcji, która jedynie w komplecie miała jakąkolwiek wartość rynkową
rzeczywiste lub pozorne obciążenie, np. oddanie w zastaw nowoczesnego zestawu kina domowego dla zabezpieczenia niewielkiej pożyczki
uszkodzenie tych składników majątku, które zostały zajęte na poczet spłaty długu lub takich, które mogą być dopiero zajęte w przyszłości, np. uszkodzenie samochodu, powodujące znaczne obniżenie jego wartości
Kara surowsza:
Kara surowsza przewidziana została dla sprawcy, który swoim zachowaniem wyrządził szkodę więcej niż jednej osobie.
Uwaga:
Sprawca swoim zachowaniem wyrządza szkodę określonej osobie, dlatego będzie on ścigany, jeśli osoba poszkodowana złoży odpowiedni wniosek. W momencie jego złożenia postępowanie toczyć się będzie z urzędu i osoba zainteresowania ściganiem przestępstwa nie będzie musiała podejmować żadnych dalszych działań. Wniosek nie jest jednak potrzebny, gdy poprzez swoje zachowanie dłużnik działa na szkodę Skarbu Państwa.


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

Tajemnica adwokacka

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do adwokata, wymagają zachowania tajemnicy adwokackiej. Jej źródła oraz zakres precyzują przepisy prawa.

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.