Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Prawo Karne Sprawy Karne

Przestępstwa Przeciwko Dokumentom

Fałszowanie w języku potocznym to proces wytwarzania, adaptowania lub imitowania dokumentów z zamiarem wprowadzenia w błąd (oszukania). Zgodnie z definicją słownikową fałszować oznacza przedstawiać coś niezgodnie z prawdą.

Eksperci prawa karnego w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI:

Eksperci Prawa Karnego Kancelarii ŻAKIEWICZ ADWOKACI

 Co to jest Fałszerstwo?

Każde fałszerstwo zasadniczo dotyczy konkretnego przedmiotu, np. kartki papieru, dokumentu urzędowego, legitymacji lub innego przedmiotu, z którym wiążą się określone skutki w obrocie prawnym. Nie należy jednak tracić z pola widzenia, że podstawową intencją osoby dokonującej fałszerstwa jest nie zmiana samego przedmiotu jako takiego, a zamiana która wywoła u innych osób określone przeświadczenie jakie powstaje w związku z obcowaniem z tym przedmiotem. Fałszerstwo może być też etapem lub częścią innego przestępstwa np. oszustwa, wyłudzenia kredytu

Kiedy Fałszerstwo jest przestępstwem? 

Żeby fałszerstwo mogło być uznane za przestępstwo, według polskiego prawa musi dotyczyć dokumentu, tak jak definiuje go kodeks. Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie karnym dokumentem jest każdy przedmiot (np. kartka papieru, tabliczka metalowa itp.) lub nośnik informacji, z którymi łączy się jakieś prawo. Dokumentem będzie również przedmiot, który stanowi dowód określonego uprawnienia, stosunku prawnego (np. umowa, testament) lub okoliczności, z którą łączą się określone prawa. 

Fałszerstwo planu lekcji nie będzie przestępstwem, ale fałszerstwo np. planu pracy lub planu produkcji, na podstawie którego obliczane są wynagrodzenia może zostać uznane za przestępstwo. 

Ważne

Fałszerstwo pieniędzy (podrabianie pieniędzy) jest osobnym przestępstwem. Zobacz więcej Art. 310 KK 

 Na czym polega Fałszerstwo dokumentów? 

 Art. 270 KK dokładnie precyzuje jakie zachowania będą uznane za fałszowanie dokumentów. 

Zgodnie z § 1. tego artykułu "kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."

Zgodnie z § 2 "Tej samej karze będzie podlegał ktoś kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Obrona Art. 270 KK Fałszerstwo Dokumentów

Co oznacza Podrobienie dokumentu?

 Podrobienie Dokumentu

Z podrobieniem dokumentu mamy do czynienia w przypadku stworzenia dokumentu i nadania mu takich cech, które sprawiają, że wydaje się być autentyczny, np. podrobienie podpisu danej osoby na upoważnieniu do odbioru przekazu gotówkowego w jej imieniu, podrobienie zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzającego fakt zarejestrowania jako osoby bezrobotnej.

Uwaga:

Fakt, że osoba, za którą podpisujemy dokument wyraziła na to zgodę, nie pozbawia takiego działania charakteru przestępstwa, gdyż przepis ten ma na celu ochronę wiarygodności dokumentów.

Przerobienie Dokumentu

Przestępstwo fałszerstwa dokumentu, poprzez jego przerobienie, popełnia osoba, która nie będąc do tego upoważniona dokonuje zmian w treści prawdziwego dokumentu (wszelkie skreślenia, poprawki, dopiski), np. syn dokonuje skreśleń czy dopisuje postanowienia do testamentu własnoręcznego sporządzonego przez matkę

Użycie jako autentyczny dokumentu podrobionego lub przerobionego

Możliwe jest  także postawienie zarzutu osobie używającej dokument przerobiony lub podrobiony jak autentyczny. Na odpowiedzialność karną będzie narażona osoba posługująca się dokumentem, jeżeli zdawała sobie sprawę z tego, że nie jest on prawdziwy albo nawet miała wątpliwości co do jego autentyczności, a mimo to postanowiła się nim posłużyć.

Przerobienie, podrobienie, użycie sfałszowanego dokumentu

W wielu przypadkach fałszerstwo dokumentów łączy się z innym przestępstwem – oszustwem kredytowym. Dzieje się tak, gdyż każdorazowe podrobienie, przerobienie dokumentu w celu użycia za autentyczny albo użycie takiego dokumentu jako autentycznego stanowi osobne przestępstwo.

Antydatowanie Adwokat Kontakt

Antydatowanie

Umowa ustna zostaje po tygodniu sporządzona na piśmie z datą o tydzień wcześniejszą. Któż z nas w swoim życiu tak nie postąpił? Czy takie zachowanie jest już przestępstwem? 

Czym jest antydatowanie?

Jest to opatrzenie dokumentu (umowy, dokumentu urzędowego itp.) datą wcześniejszą niż rzeczywista data, w której dany dokument został sporządzony bądź podpisany.

Czy antydatowanie jest przestępstwem?

W Kodeksie Karnym nie wyrażono wprost takiego przestępstwa jak antydatowanie. Nie ulega jednak wątpliwości, ze prawo karne stoi na straży wiarygodności dokumentów. Wyrazem tego jest rozdział XXXIV Kodeksu Karnego poświęcony przestępstwom przeciwko wiarygodności dokumentów. Przepisem, który otwiera ten rozdział kodeksu karnego jest przytoczony wcześniej Art. 270 KK.

Analiza przesłanek antydatowania - fałszowania dokumentów

Z przepisu Art. 270 KK nie wynika jasno, czy antydatowanie wypełnia znamiona fałszerstwa. Żeby to ustalić należy posłużyć się wykładnią i ustalić zakres obowiązywania tego przepisu.

Zgodnie z wykładnią językową istotą czynu opisanego w Art. 270 KK §1 jest podrobienie lub przerobienie dokumentu. 

"Podrobienie jest to stworzenie dokumentu i nadanie mu pozorów autentyczności pochodzenia od zindywidualizowanego wystawcy. 
Przerobienie to nadanie dokumentowi innej treści niż pierwotnie posiadał." 

Należy stwierdzić, że antydatowanie dokumentu wypełnia znaczenie słowa podrobienie. Bowiem opatrzenie dokumentu datą wsteczną stwarza pozór, że dana czynność prawna została wykonana z datą wcześniejszą. Taki dokument nie jest zatem autentyczny, ponieważ jego rzeczywiste sporządzenie wydarzyło się w innym terminie, niż data na nim zawarta.

W ujęciu systemowym.
Kodeks karny chroni dobro jakim jest pewność obrotu prawnego. Istotą obrotu prawnego jest przekazywanie informacji. Z kolei zapis informacji mających znaczenie prawne to właśnie dokument. A zatem czyny, które są wymierzone przeciwko autentyczności dokumentów to potencjalne przestępstwa.

Należy zatem stwierdzić, że interpretacja przepisu Art. 270 KK, mająca na celu ochronę wiarygodności dokumentów, poprzez zapobieganie ich antydatowaniu jest zgodna z wykładnią systemową, która stoi na straży pewności i autentyczności obrotu prawnego.

Ujęcie celowościowe.
Celem funkcjonowania w kodeksie karnym takiego przestępstwa jak fałszerstwo, jest zapobieganie istnienia w obrocie prawnym dokumentów nieautentycznych. Dokument autentyczny z kolei, to taki dokument, który jest prawdziwy, zgodny z rzeczywistością. Jeśli na dokumencie podpisywanym tudzież sporządzanym 15 stycznia widnieje data 1 stycznia, to nie jest to zgodne z rzeczywistością i nie jest to dokument autentyczny, celowym jest zatem uznanie tego typu zachowań za przestępne.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że antydatowanie dokumentów wypełnia znamiona fałszowania z art. 270 k.k. i jest czynem karalnym.

Obrona Art. 270 KK Fałszerstwo Dokumentów

Przypadki kiedy antydatowanie będzie spełniało znamiona innego przestępstwa:

Antydatowanie jako poświadczenie nieprawdy z Art. 272 KK

Art. 272 KK:
"Kto, wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

"Z użytego określenia "wyłudza" wynika, iż osoba poświadczająca nieprawdę działa w dobrej wierze, tzn. jest przekonana, że poświadcza prawdę. Chodzi o tzw. fałsz pośredni, polegający na tym, że poświadczenie zawiera fałsz, jednakże wystawiający je nie ponosi winy w stwierdzeniu fałszu, gdyż sam padł ofiarą podstępu, zastosowanego przez osobę trzecią" 

Przykład: funkcjonariusz podpisuje dokument, w którym celowo zatajono wcześniejszą datę niż rzeczywista data jego podpisania/wystawienia.

Oszustwo z Art. 286 KK

Art. 286 KK
"§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8."

Przykład: osoba antydatuje umowę najmu w celu zwiększenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Nierzetelna dokumentacja - Art. 303 KK § 1

Art. 303 KK
"§ 1. Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

Tajemnica adwokacka

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do adwokata, wymagają zachowania tajemnicy adwokackiej. Jej źródła oraz zakres precyzują przepisy prawa.

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.