Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Prawo Karne Sprawy Karne

Prywatny Akt Oskarżenia

Prywatny Akt Oskarżenia daje pokrzywdzonym możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa popełnionego na ich szkodę. Samodzielne występowanie przed Sądem w sprawach prywatnoskargowych, a nawet już sporządzenie aktu oskarżenia to zadanie trudne i wymagające znajomości przepisów Kodeksu Postępowania Karnego. Zapoznaj się z najważniejszymi regulacjami, dotyczącymi tego, jak skutecznie wnieść do Sądu prywatny akt oskarżenia oraz jakie wymogi powinien on spełniać.


 Prywatny Akt Oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia kpk. Jest to sposób na zainicjowanie postępowania karnego przez pokrzywdzonego. Pokrzywdzony zgodnie z Art. 59 KPK może wnosić i popierać oskarżenie w sprawach o przestępstwa, które są ścigane z oskarżenia prywatnego. To, o jakie przestępstwa chodzi określa Kodeks Karny i zgodnie z jego treścią, będą to:

Jak wynika z powyższego katalogu, ustawodawcy, chodziło przede wszystkim o zagwarantowanie inicjatywy pokrzywdzonemu, w sprawach dotyczących tych przestępstw, które są bezpośrednio skierowane przeciwko dobrom indywidualnym.

Eksperci prawa karnego w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI:

Eksperci Prawa Karnego Kancelarii ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Kto może wystąpić z Prywatnym Aktem Oskarżenia?

Tak, jak zostało to już wskazane powyżej, wnieść i popierać prywatny akt oskarżenia może jedynie pokrzywdzony.

Uwaga:

Zgodnie z Art. 49 KPK, pokrzywdzonym  może być osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Mając na względzie powyższą definicję, status pokrzywdzonego uzyska tylko ten, czyje dobro prawne ucierpiało, zostało naruszone bezpośrednio w wyniku przestępstwa. Oznacza to, że np. krewni osoby zniesławionej publicznie, mimo faktu, iż poczuli się dotknięci obraźliwymi stwierdzeniami kierowanymi pod adresem najbliższego członka rodziny, nie będą pokrzywdzonymi w sprawie o zniesławienie, a przez to nie będą mieli możliwości wniesienia prywatnego aktu oskarżenia w przedmiotowej sprawie. 

Prywatny Akt Oskarżenia Wzór

Sama treść prywatnego aktu oskarżenia będzie zróżnicowana w zależności od tego, jakiego czynu on dotyczy. Niezależnie jednak od rodzaju zgłaszanego przestępstwa, każdy prywatny akt oskarżenia musi zawierać pewne elementy obowiązkowe. Zgodnie z art. 487 kpk minimalny standard stanowią:

  • oznaczenie osoby oskarżonego (wystarczą same dane osobowe - imię i nazwisko, jeżeli znany jest Ci adres zamieszkania sprawcy - tym lepiej, jeżeli go nie znasz - nie stoi to na przeszkodzie złożenia prywatnego aktu oskarżenia)
  • oznaczenie zarzucanego oskarżonemu czynu (wskazanie jednego z wymienionych czynów: uszkodzenie ciała, zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności osobistej)
  • wskazanie dowodów, na których opiera się oskarżenie (świadkowie, dokumenty, maile i in.)

Dodatkowo, jak każde pismo procesowe, również prywatny akt oskarżenia musi spełniać warunki formalne określone w art. 119 § 1 kpk, a więc:

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowany akt oskarżenia
  • dane osobowe oraz adres wnoszącego akt oskarżenia
  • datę i podpis składającego akt oskarżenia

Wśród załączników do prywatnego aktu oskarżenia powinny znaleźć się z kolei:

  • dowód uiszczenia zryczałtowanej równowartości wydatków w kwocie 300 zł
  • odpis pisma

Obok skierowania prywatnego aktu oskarżenia do Sądu, pokrzywdzony ma także możliwość - zgodnie z Art. 488 KPK, złożenia ustnej lub pisemnej skargi na Policję. Taka skarga, stanowi niejako odpowiednik zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i co do zasady jest dużo mniej sformalizowana niż prywatny akt oskarżenia (pokrzywdzony nie musi bowiem znać sprawcy czynu zabronionego).

Policja zgodnie z żądaniem pokrzywdzonego, przyjmie skargę, a następnie prześle ją do właściwego sądu. W razie zaistnienia takiej potrzeby, zabezpieczy również dowody w danej sprawie i poczyni działania, celem ustalenia sprawcy przestępstwa, jeżeli pokrzywdzony nie wie, kto nim jest. Działanie Policji w tym zakresie będzie szczególnie przydatne, wówczas gdy dojdzie przykładowo do zniesławienia w internecie (oskarżenie prywatne o zniesławienie, prywatny akt oskarżenia o zniesławienie w internecie). Pokrzywdzony bowiem, ma zazwyczaj mocno ograniczone środki ustalenia autora obraźliwych wpisów.

W postępowaniu prywatnoskargowym, Policja może dokonywać również określonych czynności dowodowych na polecenie sądu, wyniki z takich działań przekazuje bezpośrednio do sądu.

Prywatny Akt Oskarżenia Opłata

Wnosząc do sądu prywatny akt oskarżenia, pokrzywdzony powinien załączyć do niego dowód uiszczenia zryczałtowanej równowartości wydatków w kwocie 300 zł. Kwota ta wynika z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Jeżeli powyższego potwierdzenia uiszczenia opłaty nie załączy - Sąd wezwie oskarżyciela prywatnego do usunięcia tego braku formalnego w terminie 7 dni, zgodnie z Art. 120 KPK. W tym czasie pokrzywdzony powinien albo dostarczyć Sądowi - dowód zapłaty kwoty 300 zł, albo złożyć wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów w całości lub w części. Taki wniosek może także dołączyć już do samego prywatnego aktu oskarżenia.

Ważne:

We wniosku o zwolnienie z ponoszenia kosztów wydatków, oskarżyciel prywatny musi wykazać, zgodnie z Art. 623 KPK, że przez wzgląd na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, wyłożenie kwoty 300 zł na cele postępowania, byłoby zbyt uciążliwe.

 W razie odmowy uwzględnienia wniosku, pokrzywdzony, będzie musiał zapłacić wymaganą kwotę.

Uwaga:

Brak dostarczenia w terminie 7 dni dowodu uiszczenia zryczałtowanej równowartości wydatków lub uzupełnienia innych braków formalnych, do których uzupełnienia, oskarżyciel prywatny został wezwany, będzie skutkowało wydaniem przez sąd zarządzenia o uznaniu złożonego aktu oskarżenia za bezskuteczny.

Obrony w sprawach karnych. Rozbój.

Prywatny Akt Oskarżenia Termin

Aby prywatny akt oskarżenia odniósł skutek w postaci pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej, przede wszystkim, musi zostać złożony zanim ustała karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego.

Zgodnie z Art. 101 KK § 2 kk, karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa. Jednakże nie może to nastąpić później niż z upływem 3 lat od czasu popełnienia przestępstwa.

Jeżeli w powyżej wskazanym okresie, postępowanie zostanie wszczęte, karalność przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego ustanie z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu (Art. 102 KK).

Wszczęte prywatnym aktem oskarżenia, postępowanie prywatnoskargowe toczy się co do zasady bez udziału prokuratora, w związku z tym, to na oskarżycielu prywatnym (pokrzywdzonym) ciąży obowiązek wykazywania, że oskarżony dopuścił się czynu zabronionego. Samodzielne występowanie przed sądem wymaga zaangażowania i wiedzy. W wielu przypadkach, aktywne, skuteczne działanie przed sądem, a nawet już sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia, który do wszczęcia takiego postępowania doprowadzi - wymaga pomocy profesjonalisty.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc zarówno w sporządzaniu prywatnego aktu oskarżenia, jak i w trakcie całego dalszego postępowania - aktywnie reprezentujemy oskarżycieli prywatnych przed sądem.


ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.