Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

 • Odszkodowanie Adwokat Kancelaria Adwokacka

Odszkodowanie, Kancelaria Adwokacka Odszkodowania

W związku ze zwiększającą się ilością pojazdów mechanicznych, a co za tym idzie także kolizji i wypadków komunikacyjnych, coraz większą rolę odgrywa zagadnienie rekompensaty szkód i krzywd będących konsekwencją zdarzeń drogowych. Nasza Kancelaria z sukcesami zajmuje się pomocą osobom dotkniętym takimi sytuacjami. Szeroka wiedza i bogate doświadczenie w tego typu sprawach, dają gwarancję skuteczności w dochodzeniu jak najwyższego odszkodowania dla poszkodowanych.


Odszkodowanie - Co to jest?

Odszkodowanie to świadczenie, które ma za zadanie zrekompensować uszczerbek, jaki odniósł pokrzywdzony w wyniku zdarzenia wywołującego określoną szkodę.

Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład wówczas, gdy dochodzi do wypadku drogowego.

Uwaga:

Wysokość odszkodowania powinna pokrywać nie tylko faktycznie poniesioną szkodę, ale także tzw. utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby uzyskać, a nie uzyska z powodu zaistniałego zdarzenia.

Odszkodowanie po Wypadku Drogowym

Odszkodowanie za wypadek może być uzyskane dwoma drogami:

 • od zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku drogowego ma zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC);
 • bezpośrednio od samego sprawcy szkody, nawet jeśli ten, jest ubezpieczony.

Co istotne, możliwe jest także dochodzenie roszczeń od obu powyżej wskazanych podmiotów jednocześnie. W takiej sytuacji jednak odpowiedzialność ma charakter niejako solidarny - zaspokojenie roszczeń poszkodowanego przez którykolwiek z wymienionych podmiotów zwalnia drugi.

Eksperci prawa karnego w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Eksperci Prawa Karnego Kancelarii ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Odszkodowanie z OC

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pierwszym źródłem, do jakiego sięgają osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych, jest ubezpieczyciel sprawcy wypadku drogowego bądź kolizji drogowej. Dochodzenie wypłaty odszkodowania tą drogą jest skuteczniejsze i szybsze.

Podstawą wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego mogą być:

 • własne ustalenia zakładu ubezpieczeniowego - decyzja ubezpieczyciela,
 • ugoda zawarta z uprawnionym do odszkodowania,
 • prawomocny wyrok sądu.

Komu przysługuje odszkodowanie z OC?

Odszkodowanie z OC, czyli od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, przysługuje osobom będącym tzw. bezpośrednio poszkodowanymi (nie tylko kierowcom, ale również pasażerom, rowerzystom itd.).

Prawo dochodzenia odszkodowania powypadkowego oraz zadośćuczynienia za krzywdę w przypadku śmiertelnego wypadku komunikacyjnego przysługuje także osobom najbliższym zmarłego.

Jak ustalić sprawcę wypadku/kolizji drogowej?

 Kiedy doszło jedynie do kolizji drogowej, a więc nie ma żadnych zabitych ani rannych, a jedna z osób przyznaje się do winy, wówczas nie ma obowiązku wzywania na miejsce zdarzenia Policji. Pomiędzy uczestnikami zdarzenia drogowego sprawę załatwia oświadczenie.

Obowiązek spisania oświadczenia należy do sprawcy kolizji drogowej. Na podstawie oświadczenia, osoba poszkodowana może wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę należnego odszkodowania. 

W sytuacji, w której mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, a więc, gdy doszło do obrażeń ciała u osoby poszkodowanej, zachodzi obowiązek wezwania na miejsce odpowiednich służb ratowniczych, w tym Policji, która sporządza notatkę urzędową, pomocną w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez zakłada ubezpieczeń.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku? Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym, ma co do zasady prawo do żądania pełnej rekompensaty poniesionej szkody. Pierwszym krokiem, jaki powinna poczynić w tym celu, jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.

Uwaga:

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania automatycznie, bez żądania poszkodowanego!

Nie znasz sprawcy zdarzenia drogowego?

Nic straconego. Nawet w wypadku, gdyby sprawca zdarzenia drogowego pozostał nieznany, nie udałoby się ustalić jego tożsamości, na podstawie art. 108 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych. Zgodnie z tym przepisem, uprawniony do odszkodowania może zgłosić swoje roszczenia przez którykolwiek zakład ubezpieczeń. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, zakład ubezpieczeń, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i przesyła zgromadzoną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zgodnie z art. 109 Ustawy ma obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od otrzymania akt szkody lub 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Odszkodowania Adwokat, Kancelaria Adwokacka

Co będzie ważne w dochodzeniu odszkodowania?

Niezależnie od tego jaką drogą zdecydujesz się dochodzić swoich roszczeń, to na Tobie - poszkodowanym, będzie spoczywał ciężar udowodnienia wysokości poniesionej szkody.

Nasza rada:

Zbieraj wszystkie dokumenty związane z wypadkiem!

Ważne mogą okazać się wszelkie paragony, faktury, dokumentacja medyczna.

Osoba poszkodowana musi należycie udokumentować  wszystkie koszty poniesione w związku z uszkodzeniami ciała, rozstrojem zdrowia, czy zniszczeniem mienia. 

 Szkoda na Osobie

Poszkodowany zgodnie z art. 444 Kodeksu Cywilnego ma prawo dochodzenia wszelkich wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia kosztów. 

Przykładowe koszty związane ze szkodą na osobie w orzecznictwie sądów to m.in.:

 • pobyt w szpitalu
 • usługi lekarzy - specjalistów
 • lekarstwa
 • protezy, aparaty słuchowe, wózek inwalidzki
 • przewóz chorego do szpitala

Na żądanie osoby poszkodowanej sprawca powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę niezbedną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Szkoda na Mieniu

W odniesieniu do szkody wyrządzonej na mieniu, w przypadku wypadków drogowych będą to zazwyczaj koszty związane z naprawą uszkodzonego pojazdu,  czy też odszkodowania za zniszczone ubranie, kask, czy telefon komórkowy.

Zadośćuczynienie

Poszkodowany może żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, obejmującą cierpienia fizyczne i psychiczne jakich doznał wskutek zdarzenia drogowego. Wysokość zadośćuczynienia powinna być w wysokości odpowiedniej do całego szeregu okoliczności towarzyszących zdarzeniu i następujących po jego wystąpieniu, m.in. rodzaj uszkodzenia ciała, czas trwania uszczerbku na zdrowiu, dolegliwość.

Obok należycie udokumentowanych kosztów i zasadności wysuwanych roszczeń, ubezpieczyciel rozważy kwestię tzw. przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody. Jeżeli bowiem okaże się, że wnioskujący o wypłatę odszkodowania, przyczynił się do zdarzenia drogowego, zakład ubezpieczeń, na podstawie art. 362 Kodeksu Cywilnego, odpowiednio zmniejszy obowiązek naprawienia szkody, stosownie do stopnia winy obu stron.

Kiedy otrzymam Odszkodowanie?

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczyciel ma co do zasady 30 dni na wypłatę odszkodowania, a gdy stopień skomplikowania sprawy jest wysoki nawet 90 dni.

Często zdarza się jednak tak, szczególnie, gdy nie jest kwestią oczywistą, kto jest sprawcą wypadku drogowego, że zakłady ubezpieczeń zwlekają z wypłatą odszkodowania aż do momentu wydania wyroku skazującego w sprawie karnej. Takiej praktyka nie znajduje jednak uzasadnienia w aktualnym stanie prawnym.

"Przepis art. 817 § 2 KC nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej." (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna, z dnia 10 stycznia 2000 r., I CKN 1105/98)

Zakład ubezpieczeń ma w związku z tym obowiązek samodzielnego i sprawnego  ustalenia przesłanek odpowiedzialności i wyjaśnienia okoliczności wypadku, tak by zagwarantować możliwie najszybszą wypłatę odszkodowania.

Odszkodowanie, Sprawy Odszkodowawcze. Adwokat.

Ile można dostać Odszkodowania z OC sprawcy?

Wysokość świadczeń odszkodowawczych jest zawsze zależna i oscyluje w granicach tego, jaką odpowiedzialność cywilną można przypisać sprawcy wypadku. W umowie z zakładem ubezpieczeń określa się jednak zawsze tzw. sumę gwarancyjną, która stanowi kwotę maksymalnego odszkodowania – w aktualnym stanie prawnym nie może być ona niższa niż 6,07 mln euro – jeśli chodzi o szkody na osobie w jednym zdarzeniu drogowym i 1,22 mln euro w wypadku szkody materialnej. 

Jeżeli decyzja wydana przez zakład ubezpieczeń jest niekorzystna dla poszkodowanego i nie pokrywa w całości szkody faktycznie przez niego poniesionej, ma on prawo wystąpić na drogę sądową, celem dochodzenia pozostałej części. 

Pamiętaj!

Decyzja ubezpieczyciela określająca wysokość świadczenia ma charakter uznaniowy i często nawet w zbliżonych stanach faktycznych, może dochodzić do znacznych różnic w wysokości przyznanej sumy.

Zakłady ubezpieczeń mają tendencję do zaniżania wysokości wypłacanego odszkodowania wskazanej w wydanej przez siebie decyzji, w związku z tym warto dochodzić większej sumy w drodze powództwa cywilnego. 

Przedawnienie

Roszczenia o szkody na osobie względem ubezpieczyciela przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o tym, kto szkodę wyrządził. W przypadku jednak skazania sprawcy wyrokiem karnym, termin przedawnienia, nie może upłynąć wcześniej niż 20 lat od zdarzenia drogowego.

Uzyskanie jak najwyższej wysokości odszkodowania wymaga zazwyczaj pomocy profesjonalisty. Zakłady ubezpieczeń zazwyczaj dążą do wypłaty jak najniższych świadczeń, żądają dodatkowych dokumentów, nie uznają określonych szkód oraz mocno zaniżają wysokość wypłacanego odszkodowania. Nasi Adwokaci pomagają poszkodowanym w wypadkach drogowych w uzyskaniu od ubezpieczyciela jak najwyższej kwoty odszkodowania, skorzystaj z naszych usług – kancelaria odszkodowania warszawa, kancelaria odszkodowania kraków.

Odszkodowanie od Sprawcy Wypadku

Drugą drogą dochodzenia odszkodowania jest roszczenie skierowane przeciwko sprawcy wypadku drogowego. Już na podstawie toczącego się postępowania karnego, zgodnie z Art. 46 KK, w razie skazania, sąd może orzec względem sprawcy przestępstwa drogowego obowiązek naprawienia szkody w całości bądź w części albo nawiązkę. 

Jeżeli jednak na drodze karnej nie dojdzie do zasądzenia odszkodowania, albo nie będzie ono w całości pokrywać doznanej w wyniku wypadku szkody, poszkodowany ma prawo wystąpić przeciwko sprawcy na drogę cywilną. 

Występowanie z powództwem przeciwko sprawcy wypadku, daje ubezpieczycielowi uprawnienie do występowania w tym postępowaniu w roli interwenienta ubocznego. Zgodnie z art. 79 Kodeksu Postępowania Cywilnego, może on wówczas dokonywać wszelkich czynności procesowych dopuszczalnych w danej sprawie, które jednak nie mogą pozostawać w sprzeczności z działaniami strony, u której boku występuje – w tym wypadku sprawcy wypadku drogowego.

W sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego samodzielnie pokryje wysokość odszkodowania, przysługiwać mu będzie roszczenie regresowe względem zakładu ubezpieczeń, jednakże wysokość ewentualnego zwrotu zostanie ograniczona do tego, co ubezpieczyciel sam uzna za uzasadnione.

Adwokat Odszkodowania

Nasza kancelaria oferuje wszystkim zainteresowanym porady prawne i obsługę prawną we wszelkich sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań. Nasi Adwokaci posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko zakładom ubezpieczeń i sprawcom wypadków drogowych.

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze w następujących miastach:


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.