Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

 • Sprawy Cywilne Prawo Cywilne

Ustawa dezubekizacyjna - Jak postąpić po otrzymaniu decyzji?

Oferta - porady prawne, odwołania od decyzji emerytalnych

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się analizą wydawanych aktualnie decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW i wnoszeniem od nich odwołań do Sądu Okręgowego w Warszawie, stąd zachęcamy każdą osobę do podjęcia obrony swych prawa i zaskarżania nierzadko krzywdzących decyzji do organów II instancji. W ramach naszej oferty zapewniamy Państwu m.in.:

 • kompleksową analizę decyzji emerytalnej lub rentowej
 • porady prawne
 • pomoc w sporządzeniu odwołania do sądu lub stosownego wniosku do MSWiA
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed organami rentowymi

Umów się na poradę prawną z jednym z naszych adwokatów, radców prawnych lub aplikantów.

Zapraszamy do kontaktu pod ogólnopolskimi numerami telefonów:

+48 22 290 60 60 lub +48 22 290 60 50

lub mailowo na adres:

 


Co to jest ustawa "dezubekizacyjna"?

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy:

 • Policji 
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Służy Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Straży Granicznej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

powszechnie znana jako ustawa „dezubekizacyjna”, której celem jest zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r..

Ważny jest więc okres, w którym dana osoba pełniła służbę. Jeżeli było to przed dniem 1 sierpnia 1990 r. to została ona objęta działaniem ustawy. 

Eksperci prawa cywilnego w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Prawo Cywilne. Eksperci Prawa Cywilnego w Kancelarii Adwokackiej.

Jakie są skutki ustawy "dezubekizacyjnej"?

Na mocy wprowadzonych zmian każdy, kto przed 1990 r. choć przez jeden dzień, służył w tzw. organach bezpieczeństwa państwa, od 1 października 2017 r. będzie pozbawiony przyznanych mu uprawnień związanych z zabezpieczeniem emerytalnym, niezależnie od tego, co dany funkcjonariusz robił i jakie są jego zasługi dla RP po 1990 r..

Obniżenie rent i emerytur

W praktyce oznacza to znaczne obniżenie emerytur i rent inwalidzkich wypłacanych funkcjonariuszom oraz rent rodzinnych pobieranych po takich funkcjonariuszach. Za „służbę na rzecz totalitarnego państwa” uznana zostaje przez ustawodawcę służba w cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach m.in. w Wojskowej Służbie Wewnętrznej Jednostek Wojskowych MSW, Zarządzie Ochrony Funkcjonariuszy, Służbie Bezpieczeństwa – Zarządzie Kontroli Ruchu Granicznego, Biurze Ochrony Rządu, czy na etacie Ministra Spraw Wewnętrznych, komendanta wojewódzkiego lub funkcjonariuszy w referacie do spraw bezpieczeństwa w wydziale kadr komendy Milicji Obywatelskiej (wykaz instytucji szczegółowo wskazany został w art. 13b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym).

O ile zostaną obniżone świadczenia emerytalne i rentowe?

W przypadku zatem pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa w instytucjach objętych ustawą, osobom takim i tym, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.  zgodnie z ustawą o dezubekizacji podstawa wymiaru emerytury zostanie wymierzona w wysokości podstawy wymiaru składek 0% lub 2,6% – za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa, na skutek czego dojdzie do ponownego ustalenia wysokości emerytury.

Kto i na jakich zasadach ustali nową wysokość emerytury czy renty?

Nowa wysokość wypłacanych świadczeń ustalana będzie w oparciu o sporządzoną przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informację o przebiegu służby danego funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa. Informacja ta przygotowywana będzie na podstawie akt osobowych konkretnego funkcjonariusza. Wniosek o sporządzenie takiej informacji składać ma każdorazowo organ emerytalny, zaś informacja przekazana zostanie temu organowi w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Procedura obniżania świadczeń w skrócie:

1. organ emerytalny składa wniosek o sporządzenie informacji

2. IPN sporządza informacje na podstawie akt osobowych w terminie 4 miesięcy od otrzymania wniosku

3. organ emerytalny wydaje decyzję z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r.

Decyzja ustalająca nową wysokość emerytury

Ostatecznie decyzje o ponownym ustaleniu wysokości emerytury będą wydawane przez Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w takim terminie, aby osobom pełniącym służbę na rzecz państwa totalitarnego już od 1 października 2017 r. przysługiwało świadczenie emerytalne w obniżonej wysokości.

Jak można się bronić?

A. Odwołanie od decyzji do sądu

Co istotne, od decyzji tych przysługuje osobom, które je otrzymają, za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych bezpłatne odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od daty otrzymania decyzji.  Przedmiotowe odwołanie może zostać sporządzone na piśmie lub ustnie do protokołu w trybie określonym w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Termin do wniesienia odwołania

1 miesiąc od daty otrzymania decyzji

B. Wniosek do MSWiA o wyłączenie

W ustawie "dezubekizacyjnej”, w art. 8a przewidziano również możliwość wystąpienia osób znajdujących się w kręgu uznanych za pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa z wnioskiem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wyłączenie zastosowania przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń emerytalnych, w nowej zmniejszonej wysokości. Minister w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyłączyć zastosowanie ww. przepisów ze względu na krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażaniem zdrowia i życia. Obecnie brak jest niestety określonego sposobu postępowania w sprawie tego artykułu ustawy, wiadomo jedynie, iż  osoby spełniające warunki tego przepisu (w rzeczywistości nieokreślone) nie muszą czekać na wydanie decyzji przez Dyrektora ZER i mogą wystąpić bezpośrednio do MSWiA z wyżej opisanym wnioskiem. Przepis ten bez wątpienia stanowi dodatkową, obok drogi sądowej możliwość rozwiązania problemu dotyczącego ponownego przeliczenia świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Podsumowanie i nasza rada

Jako że wprowadzona ustawa jest wyjątkowo niejasna i nasuwa szereg wątpliwości, albowiem w jej przepisach nie uwzględniono zasług i okresu pełnienia służby w okresie wolnej Polski oraz bez znaczenia dla ustawodawcy pozostaje sam fakt przejścia pozytywnej weryfikacji po 1989 roku, to z całą pewnością należy podejmować obronę w każdym przypadku otrzymania decyzji o ponownym – niekorzystnym rzecz jasna – ustaleniu wysokości emerytury. Przyjęte uregulowania w świetle obowiązujących przepisów mogą bowiem stanowić naruszenie podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zasady zaufania obywateli do Państwa, jak i ochrony prawa już nabytych przez obywateli.


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

Tajemnica adwokacka

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do adwokata, wymagają zachowania tajemnicy adwokackiej. Jej źródła oraz zakres precyzują przepisy prawa.

Czytaj dalej »

Sądowy savoir-vivre

11 zasad sądowej etykiety, które pozwolą Państwu zaprezentować się w przed sądem w jak najlepszym świetle, a także wybrnąć z klasą z ewentualnego „faux pas”.

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.