Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Prawo Karne Sprawy Karne

Łapownictwo na stanowisku kierowniczym

ŁAPOWNICTWO NA STANOWISKU KIEROWNICZYM

Art. 296a.
§ 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 5. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Łapownictwo bierne
Określone w pierwszym paragrafie tego przepisu przestępstwo, nazywane potocznie łapownictwem biernym, może być popełnione przez dwa rodzaje podmiotów. W pierwszym przypadku dopuścić się go może osoba, która ze względu na zajmowaną przez siebie pozycję ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie danego podmiotu, i od której wymaga się wyjątkowej dbałości o jego interesy i darzy się ją dużym zaufaniem. Musi to być osoba upoważniona do samodzielnego działania, pełniąca funkcje decyzyjne, która ma realny wpływ na jego politykę, np.dyrektor, prezes i członkowie zarządu spółek, prokurenci, główni księgowi czy wreszcie kierownicy działów czy określonych pionów w strukturze jednostki organizacyjnej, a także likwidatorzy czy syndyk. W wyniku zmiany przepisów w 2008 r. przestępstwo to może również zostać popełnione przez pracownika lub osobę, z którą łączy daną jednostkę gospodarczą umowa zlecenie lub o dzieło.
Istota zmiany
Poszerzenie kręgu osób, których zachowanie może stanowić przestępstwo określone w tym przepisie ma na celu ułatwienie walki z korupcją, którą obserwujemy także na niższych szczeblach w hierarchii przedsiębiorstwa. Zachowanie podlegające karze polega na przyjęciu jakiejkolwiek korzyści majątkowej w zamian za określone działanie zgodne z wolą osoby, z której rąk ona pochodzi: nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie określonych obowiązków, które może wyrządzić szkodę, dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji lub traktowanie w sposób uprzywilejowany określonego odbiorcę usługi czy nabywcy towaru.

Łapownictwo czynne
Drugi paragraf tego przepisu w swej istocie sprowadza się do karania osób, które w nieuczciwy sposób - poprzez udzielenie lub obietnicę udzielenia w przyszłości korzyści osobistej lub majątkowej - chcą wpłynąć na działanie osoby, która pełni funkcję kierowniczą w danym przedsiębiorstwie lub jest w nim zatrudniona, by podjęła działanie w interesie tej osoby, które jednak nie uwzględnia zasad prawidłowej gospodarki lub interesów danego przedsiębiorstwa.

Kara łagodniejsza
Zarówno w przypadku łapownictwa biernego i czynnego sąd może wymierzyć karę łagodniejszą - grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - w wypadku mniejszej wagi. To czy w danej sytuacji mamy do czynienia z taką możliwością należy badać na gruncie każdej sprawy z osobna. Kryteria jakie sąd powinien brać pod uwagę oceniając konkretną sprawę to: charakter nadużytych uprawnień lub niedopełnionych obowiązków, szkoda jaka została danej jednostce wyrządzona lub jaka mogła zostać wyrządzona, wysokość, a także rodzaj korzyści jaka miała zostać otrzymana lub wręczona za zabronione zachowanie.
Kara surowsza
Zagrożenie karą surowszą ma miejsce, gdy zabronione zachowanie spowodowało szkodę w majątku danego podmiotu. Wartość wyrządzonej szkody musi ponadto przekraczać 200 000 złotych.
Uwaga:
Istnieje możliwość uniknięcia kary, nawet jeśli łapówka została już wręczona lub przyjęta. Możliwość taka zachodzi jeśli sprawca dobrowolnie ujawni popełnione przez siebie przestępstwo i złoży wyjaśnienia dotyczące okoliczności jego popełnienia. Jednak nawet takie działanie nie poprawi jego sytuacji, gdy przestępstwo przez niego popełnione wyrządziło szkodę w znacznych rozmiarach.

 


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Prawa i obowiązki świadka

Świadkiem w postępowaniu karnym może być każda osoba, która może posiadać informacje przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy i została wezwana do postępowania w celu złożenia zeznań.

Czytaj dalej »

Tajemnica adwokacka

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do adwokata, wymagają zachowania tajemnicy adwokackiej. Jej źródła oraz zakres precyzują przepisy prawa.

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.