Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Sprawy Cywilne Prawo Cywilne

Frankowicze, Kredyty Frankowe

Lata 2005-2008 charakteryzowały się ogromnym wzrostem gospodarczym, co znalazło swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w ilości zawieranych umów kredytowych waloryzowanych we frankach szwajcarskich czy też denominowanych tą walutą, potocznie zwanych umowami frankowymi. Z uwagi przy tym na okoliczność, że od owego „boom kredytowego” mija właśnie 10 lat, zaś ostatnie orzeczenia sądów coraz częściej zaczynają zajmować się przedmiotową tematyką, ważki dla dziesiątków Polaków staje się temat możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem lub innymi powołanymi do tego organami prawa.


Eksperci prawa cywilnego w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Prawo Cywilne. Eksperci Prawa Cywilnego w Kancelarii Adwokackiej.

Frankowicze, Kredyty Frankowe - Obsługa Prawna, Porady Prawne

Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia porady prawne i obsługę prawną osobom, których dotknęły problemy finansowe w związku z zaciągnięciem kredytu we franku szwajcarskim. Kancelaria oferuje pomoc zarówno na etapie postępowania reklamacyjnego, w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym, jak i na etapie postępowania sądowego. W ramach naszej oferty zapewniamy Państwu m.in.:

  • kompleksową analizę umowy kredytowej
  • porady prawne
  • pomoc w sporządzeniu dokumentów w postępowaniu reklamacyjncym w banku i w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym
  • sporządzenie zawezwania do próby ugodowej
  • reprezentację w postępowaniu sądowym (pozew przeciwko bankowi)

Umów się na poradę prawną z jednym z naszych adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych lub aplikantów.

Zapraszamy do kontaktu pod ogólnopolskimi numerami telefonów:

+48 22 290 60 60 lub +48 22 290 60 50

lub mailowo na adres:

 

Klauzule Waloryzacyjne w Umowach Frankowych

Do chwili obecnej nie powstała ustawa jednoznacznie regulująca prawa i obowiązki stron umowy frankowej, jednak zauważyć można liczne stanowiska sądów opowiadające się za unieważnieniem klauzul waloryzacyjnych, które dawały bankom swobodę w zakresie dowolności przeliczania raty kredytu na walutę polską. 

To właśnie przedmiotowe przeliczenie stanowi istotę problemu, z którym obecnie boryka się wielu Polaków.

Klauzule zawarte w umowach kredytowych, co do zasady sprowadzały się do brzmienia:

„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone we franku szwajcarskim będą spłacane w złotych jako równowartość raty we franku przeliczonej według kursu sprzedaży franka Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs tabeli kursowej Banku w tym dniu)”.

Wielu konsumentów nie mogło przy tym przewidzieć (bo i nie było takiej możliwości), jaka dokładnie będzie wysokość kursu w dacie przeliczenia, zaś sprzyjająca koniunktura gospodarcza lat 2005-2008 pozwalała na przyjęcie optymistycznych wariantów kształtowania się spłaty zaciągniętego kredytu i to już nie tylko przez samych kredytobiorców, ale także – albo raczej przede wszystkim – przez analityków rynku finansowego. 

Nad wyjściem z takiego impasu pracują aktualnie politycy, zas w praktyce z pomocą codziennie przychodzą sądy, które coraz częściej opowiadają się za nieważnością klauzul waloryzacyjnych o podobnym bądź zbliżonym brzmieniu jak powyżej.

Termin Przedawnienia dla Frankowiczów

O ile jednak konsument zyskał obecnie wsparcie doktryny i orzecznictwa co do możliwości obrony przed postanowieniami waloryzacyjnymi zawartymi w jego umowach kredytowych, o tyle nawet konsument musi mieć na względzie fakt, iż każde roszczenie ulega przedawnieniu.

Ważna informacja

Co do zasady, z ostrożności przyjmuje się, iż chodzi tutaj o 10-letni termin przedawnienia (choć w przeszłości występował też pogląd co do 3-letniego terminu) i można zaryzykować już twierdzenie, iż jest to pogląd ugruntowany i powszechnie aprobowany.   

Długość terminu to jednak jedno, drugie zaś to data, od której owo przedawnienie winno być liczone. 

W przypadku wystąpienia z roszczeniem o unieważnienie umowy bądź samej klauzuli waloryzacyjnej termin ten liczony jest od daty zawarcia umowy.

Gdy jednak konsument występuje z roszczeniem o zwrot nadpłaty określonej raty, wówczas termin liczymy od daty dokonania przedmiotowej wpłaty na rzecz banku.

Z uwagi zatem na okoliczność, że większość umów frankowych zawarta została w latach 2005-2008, to liczne grono kredytobiorców, którzy do chwili obecnej nie zadbali o przerwanie biegu terminu przedawnienia, mogą mieć w przyszłości problem ze skutecznym dochodzeniem swych roszczeń. W ewentualnym sporze sądowym przeciwko bankowi wystarczającym jest bowiem, aby bank podniósł zarzut przedawnienia i zarzut ten może skutecznie uchronić go przed zaspokojeniem roszczeń kredytobiorcy, niezależnie od merytorycznej zasadności tychże roszczeń. 

Przerwanie Biegu Przedawnienia

W związku z tym, że nieuregulowana po dziś dzień sytuacja frankowiczów nie daje jednolitych i gotowych rozwiązań, wielu kredytobiorców czeka z podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych licząc np. na pomoc polityków, podczas gdy przedawnienie możliwości dochodzenia ich praw w sądzie swobodnie biegnie.

Z tego też względu w przypadku braku decyzji co do dalszego postępowania w sprawie gorąco zachęcamy do podjęcia pierwszego kroku, jakim jest przerwanie biegu przedawnienia, aby dać sobie czas, a więc szansę na skuteczną ochronę swych praw w przyszłości.

Obecnie prawo wychodzi naprzeciw konsumentom i dopuszcza szereg sposobów umożliwiających przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Ważna Informacja

Przerwanie biegu przedawnienia ma taki skutek, iż po każdym jego nastąpieniu, przedawnienie biegnie na nowo, a zatem konsument zyskuje kolejne 10 lat na dochodzenie swych roszczeń. 

Zawezwanie do Próby Ugodowej

Jednym ze sposobów przerwania przedawnienia jest wniesienie do sądu tzw. zawezwania do próby ugodowej.

Opłata od wniosku w tym zakresie wynosi zaledwie 40 zł (przy sprawach poniżej 10.000,00 zł) bądź 300 zł (przy sprawach powyżej 10.000,00 zł).

We wniosku konsument wskazać musi przy tym swoje żądanie oraz podnieść, czego dokładnie domaga się od banku. Przy skutecznym wniesieniu zawezwania Sąd wyznaczy termin posiedzenia. Zaznaczyć jednak trzeba, iż w sprawach tego rodzaju Sąd nie dokonuje merytorycznej oceny zasadności roszczeń konsumenta, a jednie daje mu możliwość zawarcia ewentualnej ugody z przeciwnikiem, w tym wypadku z bankiem. W większości przypadków banki nie stawiają się nawet na tak wyznaczone posiedzenie, co nie blokuje jednak przerwania biegu terminu przedawnienia. Konsument traci co najwyżej możliwość przeprowadzenia merytorycznego dyskursu z przedstawicielami banku, albowiem po prostu może ich na przedmiotowym posiedzeniu nie być (bank nie jest też zobowiązany do wniesienia odpowiedzi na zawezwanie do próby ugodowej), zyskuje jednak czas, w którym może podjąć bardziej zdecydowane  kroki w sprawie.

Frankowicze, Umowy Kredytowe, Kredyty CHF, Spory z Bankami.

Wniosek o Rozpatrzenie Sporu do Rzecznika Finansowego

Omawiając tematykę przedawnienia przy umowach frankowych nie sposób pominąć możliwości wystąpienia przez konsumenta do Rzecznika Finansowego, który prowadzić może postępowanie polubowne z bankiem.

W pierwszej kolejności jednak konsument winien wnieść do banku odpowiednią reklamację.

Ważna Informacja

Rzecznik nie podejmie żadnych działań, dopóki postępowanie reklamacyjne przed bankiem nie zostanie zakończone.

Mowa tutaj zatem o pozasądowej możliwości rozstrzygnięcia sporu, zgodnie art. 35a ust. 2 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Rzecznik jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Wydaje się zatem, iż wszczęcie postępowania w omawianym trybie daje konsumentowi nie tylko przerwanie biegu terminu przedawnienia, ale również wstępną analizę jego sprawy. Wynika to z konieczności uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu przed Rzecznikiem podmiotu finansowego (banku) oraz faktu, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia z instytucją finansową, to Rzecznik Finansowy będzie miał obowiązek sporządzenia opinii, w której zawrze ocenę stanu faktycznego konkretnej sprawy, co też może stanowić istotną argumentację w kontekście przyszłego sporu sądowego.

W uproszczeniu przyjąć możemy, iż dla konsumenta jest to szansa pozyskania wstępnej opinii sporządzonej przez podmiot trzeci, którym jest Rzecznik Finansowy.

Jak podniesiono jednak powyżej, w pierwszej kolejności należy wnieść reklamacje w banku wskazując zakres swoich żądań. Bez uprzedniego postępowania reklamacyjnego nie może być bowiem prowadzone postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym.

Obecne przepisy oferują zatem konsumentom odpowiednie sposoby obrony przed przedawnieniem ich roszczeń.

Nasza Rada

Jeżeli jednak umowy kredytowe zawarte zostały przed 2007 r. możliwym jest, iż roszczenie uległo już przedawnieniu. 

Jak najszybciej wystąpić zatem należy z odpowiednim wnioskiem czy to do sądu czy to do rzecznika Finansowego. 

Na marginesie tylko zaznaczyć można, iż występują również sporadyczne wypadki, w których sądy opowiadają się za nieważnością całej umowy kredytowej przyjmując, że kredytobiorcy niepoinformowanemu odpowiednio przed zawarciem umowy o całkowitym koszcie kredytu, w tym o konsekwencjach finansowych klauzuli indeksacyjnej mających miejsce w całym okresie spłacania kredytu, pozostaje żądanie ustalenia nieważności bezwzględnej umowy kredytu wyrażonego w walucie obcej. Żądanie zaś nieważności całej umowy miałoby nie podlegać przedawnieniu, choć stwierdzenie to może budzić kontrowersje tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie prawa.

Sama tematyka przedawnienia w umowach frankowych jest zatem dyskusyjna, co nie zmienia faktu, iż z ostrożności, celem uniknięcia zbędnej polemiki w procesie, przyjmować należy 10- letni termin przedawnienia.


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

Tajemnica adwokacka

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do adwokata, wymagają zachowania tajemnicy adwokackiej. Jej źródła oraz zakres precyzują przepisy prawa.

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.