Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

 • Prawo Karne Sprawy Karne

Działanie na Szkodę Spółki

Wszystkie czyny będące przestępstwami gospodarczymi charakteryzuje jedna cecha wspólna, zostały one zagrożone karą by chronić prawidłowy obrót gospodarczy. Prawo stara się chronić reguły obrotu gospodarczego by możliwe było odpowiednie funkcjonowanie wolnego rynku, a także, by piętnować zachowania mogące przynieść szkodę państwu oraz innym podmiotom biorącym udział w działalności gospodarczej.


Przestępstwo Wyrządzenia Szkody w Obrocie Gospodarczym

Przestępstwo wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, nazywane również karalną niegospodarnością bądź nadużyciem zaufania w obrocie gospodarczym, jest czynem zabronionym stypizowanym w Art. 296 KK

Celem regulacji z Art. 296 KK jest ochrona prawidłowego i uczciwego obrotu gospodarczego. Mimo braku jednoznacznej definicji tego pojęcia, przyjmuje się, że chodzi tu przede wszystkim o przestrzeganie zasad panujących na rynku oraz wzgląd na interesy ekonomiczne uczestników obrotu gospodarczego. 

Z punktu widzenia przestępstwa karalnej niegospodarności ochronie podlegają interesy majątkowe podmiotów zarządzanych przez inne osoby. 

W doktrynie podnosi się ponadto, że Art. 296 KK „chroni też szczególny stosunek zaufania pomiędzy zarządzającym a jego mandantem, opierający się m.in. na założeniu, iż dana osoba, kierując sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu kierować się będzie zasadami dobrego gospodarowania. (red. Stefański, Kodeks Karny. Komentarz, wyd. 17, 2017, Legalis)

Eksperci prawa karnego w Kancelarii Adwokackiej | ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Eksperci Prawa Karnego Kancelarii ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Kto może popełnić Czyn z Art. 296 KK?

Przestępstwa karalnej niegospodarności może dopuścić się jedynie osoba, która została zobowiązana do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej lub prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przy czym zobowiązanie to musi wynikać z:

 • ustawy, 
 • decyzji właściwego organu
 • umowy. 

Uwaga:

Wbrew pozorom krąg osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie tego przepisu jest bardzo szeroki - potencjalnie przestępstwo to mogą popełnić rodzice zajmujący się z mocy ustawy sprawami majątkowymi swoich dzieci, kurator ustanowiony przez sąd dla osoby nieletniej lub nieobecnej czy administrator domu.

Każdorazowo należy również badać czy nakaz zajmowania się cudzymi sprawami majątkowymi został na potencjalnego sprawcę nałożony w drodze decyzji właściwego organu lub czy wynika z umowy, przy czym każdą umowę czy decyzję należy dokładnie przeczytać by móc stwierdzić czy tworzy ona tego rodzaju obowiązek.

Uwaga:

Decyzja czy umowa powinny zawierać jasno określone obowiązki i uprawnienia osoby, bo tylko wtedy będzie możliwe ustalenie czy sprawca wypełnił znamiona przestępstwa, a więc nadużył przysługujących mu uprawnień lub nie dopełnił ciążących na nim obowiązków.

Wyjątkiem może być tutaj jednak brak wyszczególnienia, a faktyczne obowiązywanie tzw. obowiązków oczywistych, a więc tych, które w powszechnym odczucie są nierozerwalnie związane z daną funkcją.

Umyślność Sprawcy Przestępstwa

Aby doszło do popełnienia czynu zabronionego określonego w Art. 296 KK § 1- 3 , działanie sprawcy musi mieć charakter umyślny - sprawca musi chcieć popełnienia przestępstwa albo przewidując możliwość jego popełnienia, godzić się na to.

Art. 296 KK § 4, wskazano natomiast niższą sankcję karną dla sprawcy działającego nieumyślnie, a więc w sytuacji, gdy dochodzi do lekkomyślności sprawcy lub niedbalstwa.

Lekkomyślność oznacza, że sprawca popełnia przestępstwa w wyniku niezachowania reguł ostrożności wymaganych w danych warunkach, a więc nie dąży do tego i nie chce by doszło do przekroczenia uprawnień bądź obowiązków i wyrządzenia szkody konkretnemu podmiotowi, ale ma świadomość, że takie ryzyko niesie za sobą jego zachowanie.

Niedbalstwo zachodzi wówczas, gdy sprawca nie ma świadomości, że nadużywa uprawnienia lub niewykonuje obowiązków, a w konsekwencji powoduje szkodę podmiotowi, którym zarządza, niemniej jednak świadomość ta powinna u sprawcy występować.

Ważne:

W orzecznictwie podnosi się, że skonsultowanie określonej kwestii dotyczącej zarządzania z profesjonalistą, powoduje znaczne ograniczenie odpowiedzialności podmiotu zarządzającego za decyzje wydane w konsekwencji i na podstawie opinii, uchodzącego za specjalistę w danej dziedzinie, podmiotu, chodzi tu np. o prawników, inspektorów nadzoru budowlanego.

Działanie na szkodę spółki. Kancelaria Adwokacka, Porady Prawne.

Nadużycie Uprawnień

Z nadużyciem uprawień możemy mieć do czynienia w wypadku:

 • działania bez stosownego umocowania,
 • przekroczenia zakresu udzielonego umocowania,
 • zachowania formalnie mieszczącego się w granicach umocowania, pozostającego jednak w sprzeczności z zasadami racjonalnego gospodarowania lub istotą posiadanych kompetencji.

Do nadużycia uprawnień dojdzie więc także w sytuacji, w której czynności podejmowane przez sprawcę należą do kręgu przyznanych mu kompetencji, lecz w zaistniałych okolicznościach ich podjęcie nie było uzasadnione. Do oceny czy w danym przypadku doszło do nadużycia uprawnień niejednokrotnie niezbędne będzie odwołanie się do reguł racjonalnego gospodarowania.

Niedopełnienie Obowiązków

Odpowiedzialności karnej z Art. 296 KK podlegać będzie także osoba, która mając świadomość ciążących na niej obowiązków związanych z powierzoną funkcją, nie wykonuje ich w sposób należyty.

Przez niedopełnienie obowiązków rozumie się więc niewypełnienie określonych czynności, do których dokonania sprawca był uprzednio zobowiązany, przy czym uchybienia te mogą polegać zarówno na całkowitym zaniechaniu dokonania czynności, które w danych okolicznościach powinny być podjęte, jak i na ich wykonaniu w sposób tylko częściowy, lub nienależyty, czy niestaranny.

Ważne:

Samo przekroczenie uprawnień czy niedopełnienie obowiązków nie przesądza o popełnieniu przestępstwa. Dochodzi do niego dopiero wówczas, gdy działanie przyniosło faktyczną szkodę majątkową.

Musi to być znaczna szkoda, czyli jej wartość musi przekraczać 200 000 złotych.

Co Grozi za Działanie na Szkodę Spółki?

Karę w podstawowym wymiarze przewiduje Art. 296 KK § 1. Za wyrządzenie znacznej szkody majątkowej, grozi sankcja w postaci kary pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Kara surowsza grozi gdy:

 • sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - wówczas czyn zagrożony jest sankcją w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat,
 • sprawca wyrządza swoim czynem szkodę majątkową w wielkich rozmiarach - jej wartość przekracza 1 000 000 złotych - wówczas za przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kara łagodniejsza:

 • Działanie nieumyślne. Jeśli sprawca dopuścił się przestępstwa w wyniku nieumyślnego działania, kara wobec niego zastosowana będzie łagodniejsza (do 3 lat pozbawienia wolności), nawet jeśli jego zachowanie wyrządziło szkodę w wielkich rozmiarach lub osiągnął on korzyść majątkową.
 • Działanie nie spowodowało szkody. Gdy sprawca czynu doprowadził do sytuacji, w której nadużycie przez niego uprawnień lub niedopełnienie obowiązków doprowadziło jedynie do bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowj, kara wobec niego będzie łagodniejsza (do 3 lat pozbawienia wolności).

Działanie na szkodę spółki. Kancelaria Adwokacka, Porady Prawne.

Czynny Żal - Niepodleganie Karze

Sprawca nie podlega karze, jeśli jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił szkodę w całości.

Uwaga:

Dobrowolność przy tym nie jest równoznaczna z faktem, iż sprawca czynu pojednał się z pokrzywdzonym. Ocena dobrowolności ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że osoba naprawiając szkodę, zrobiła to w sposób wolny od jakiegokolwiek przymusu fizycznego.

Jeśli szkoda została naprawiona już po wszczęciu postępowania sprawca może nadal liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary lub nawet odstąpienie od jej wymierzenia.

Ściganie Przestępstwa Karalnej Niegospodarności

Przestępstwa z Art. 296 KK ściagne są z urzędu, czyli z oskarżenia publicznego. Wyjątkiem jest czyn z Art. 296 KK § 1a, którego ściganie odbywa się na wniosek pokrzywdzonego. 


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

Prawa i obowiązki świadka

Świadkiem w postępowaniu karnym może być każda osoba, która może posiadać informacje przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy i została wezwana do postępowania w celu złożenia zeznań.

Czytaj dalej »

Tajemnica adwokacka

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do adwokata, wymagają zachowania tajemnicy adwokackiej. Jej źródła oraz zakres precyzują przepisy prawa.

Czytaj dalej »

Warunkowe Umorzenie Postępowania Karnego

Odpowiedzialność karna bez tajemnic. Warunkowe umorzenie - co to jest? dla kogo? na czym polega? czy w mojej sprawie może dojść do warunkowego umorzenia? Warunkowe umorzenie to środek probacyjny, czyli szczególny środek odpowiedzialności karnej.

Czytaj dalej »

Areszt / zatrzymanie

Tymczasowe aresztowanie (potocznie nazywane aresztem, sankcją) to (i) izolacyjny środek zapobiegawczy (ii) stosowany wobec podejrzanych i oskarżonych (iii) wyłącznie przez sądy (iv) na oznaczony z góry czas (v), którego celem jest zapewnienie praw

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.