Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Prawo Karne Sprawy Karne

Jak odzyskać prawo jazdy? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Od 18 maja 2015 roku kierowcy, którym zdarzyło się prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości, w przypadku skazania muszą co do zasady (wyjątek stanowi warunkowe umorzenie postępowania) liczyć się z orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż trzy lata. Ustawodawca przewidział jednak możliwość wcześniejszego odzyskania uprawnienia, w określonych warunkach i przy spełnieniu określonych warunków.

Zgodnie z art. 182a § 1 k.k.w., jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów na zawsze -przez okres co najmniej 10 lat, sąd może zezwolić na dalsze wykonywaniu tego środka w postaci zakazu prowadzenia jedynie pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Sąd wyda przedmiotową zgodę, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

W przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., z jednoczesnym orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat (tzw. minimum ustawowe w przypadku skazania), orzeczenie w trybie art. 182a § 1 k.k.w. możliwe jest po upływie 18 miesięcy. Okres ten należy liczyć od chwili zatrzymania dokumentu prawa jazdy, który najczęściej występuje bezpośrednio po zatrzymaniu przez Policję.


Aby uzyskać przedmiotową zgodę, należy wystąpić z wnioskiem do sądu, który wydał wyrok w sprawie – konkretnie jego wydział lub sekcja wykonywania orzeczeń. W toku postępowania sąd dokona oceny, czy zachodzą przesłanki niezbędne do uwzględnienia wniosku.

Pomimo, iż skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, możliwe jest dopiero po upływie połowy okresu na który został on orzeczony, wniosek o którym mowa, warto jednak złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Zebranie przez Sąd wszelkich dokumentów, w tym ewentualne przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wyznaczenie posiedzenia, zajmują bowiem zwykle około dwóch miesięcy.

Nasze doświadczenie pokazuje, że sądy wyrażają zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, na warunkach opisanych powyżej, jeżeli skazany uprawdopodobni konieczność posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów. Dlatego istotnym jest, aby we wniosku wskazać na okoliczności, potwierdzające fakt, że uprawnienia do prowadzenia pojazdu są potrzebne z uwagi np. na charakter wykonywanej pracy, dojazd do pracy, opiekę nad małoletnimi dziećmi czy opiekę nad osobą bliską. Oczywiście powołując się na konkretną okoliczność, warto przedstawić dowody ją potwierdzające, jak chociażby umowę o pracę.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku, sąd orzeka o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa musi spełniać wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej, według norm PN-EN 50436-1 oraz PN-EN 50436-2.

Prowadząc pojazd wyposażony w blokadę alkoholową w okresie wykonywania środka karnego, należy pamiętać o konieczności posiadania przy sobie zaświadczenia o przeprowadzanym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową oraz dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.